is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inventaris uitgedrukt, en de gestelde cautie of de gecoiisig' jieerde penningen niet eerder mogen roijeren of restitueren» dan na dat zij de volgbrieven behoorlijk gezuiverd terug zu'' len hebben ontvangen.

6. Bij arrivement ter plaatse a'waar de inkomende regten en da belasting op de gouden en zilveren werken moeten worde» voldaan, zullen de vervoerders verpligt zijn de geëmballeerde • verzegelde of geplumbeerde partijen gouden en zilveren wei" ken en horologien, dadelijk overtehrengen cn te deponeren ten kantore van waarborg der gouden en zilveren werken, c» de volgbrieven ten kantore van de convoijen en licenten.

7. Uiterlijk binnen 2es weken na dat de partijen goude» cn zilveren werken en horologien ten kantore van waarborg> «li de volgbrieven ten kantore der convoijen en licenten z»K len wezen overgebragt, zal de koopman, commissionair 0 regthebbende verpiigt zijn, ten kantore der convoijen licenten aangifte tot betaling der inkomende regten te doen 1 en zullen op de voor die betaling aftegeven inkomende paS" poorten, dezelve partijen op het kantoor van waarborg, doof de beambten der convoijen en licenten, ten overstaan van die van het kantoor van waarborg en in bijwezen van de» koopman, commissionair of regthebbenden, worden gelxami' ïieerd, en de emballagie mitsgaders de zegels of plumberin' gen ongeschonden bevonden wordende, worden geopend* en de werken of horologien aan de visitatie der beambte» van de convoijen eri licenten gesubjecteerd en tegen de» inhoud van het paspoort geconfronteerd wrorden.

8. Na gedane visitatie en in orde bevinding , zal door d« ambtenaren der convoijen en licenten zulks in clerso va» het | aspoort worden geattesteerd, en vervolgens tot de stern' peling der werken worden geprocedeerd in voege ais in he' volgend artikel is vermeid.

g. Mie zoodanige van huiten 'slands ingevoerde goude» en zilveren werken en horologien (met uitzondering van di" genen welken ais transito worden aangegeven en waaromtrent bij art. 12, 5, i4 en i5 dezer wet wordt voorzie»)» zullen op het kantoor van waarborg, tegen betaling van ge~ lijke bfJaJjfing, 7,00 principaal als additiojaeel, welke thar)S yan de werken van iniancbche fabrikagie geheven wordt ja '■% vfc^voig geheven zal worden , worden voorzien met d*