is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rekening worden- gebragt, om het batig saldo bij het eindigen van het tegenwoordig octrooi, wanneer 'daar tegen geene andere gewigtige bedenkingen door boofd-participanten 'zn'ie» worden in het midden gebragt, voor drie vierde gedeelten onder de gezamenlijke actiehojideren te worden eerepartilieerd, en het resterende een vierde in kassa te verblijven.

Ingeval het octrooi niet vvierd gecontinueerd of vei iii en V ' ? zal het gehee|e bedragen met en benevens al'e andere ci.-.cudomnten der maatschappij, na afbetaling van dcrzelvericTn»!-.. den en voldoening van a!Je gemaakte engagementen, onder Je actiehouders worden gerepartitieerd.

40. Bewindhebberen zullen., zonder concurrentie va» becedi-de hotjfd-particpanten en Ons speciaal consent, geeiie publieke geidleeningen mogen openen noch eenige pc'd-.H negotiëren, ten ware «niks geschiede bij wege van anticipatie, onder verband van terug komende retouren en met voorwaarde dat de opgenomen penningen uit de opbrengst der eerste verkoopingen zullen worden afgelost. /

Z.j zullen geen deel mogen nemen in eenige reederijen of geidleeningen van welken aard zij zouden mogen zijn, ook ijiet in eenige publieke effecten, binnenlandsche of buitcnlandsche, zijn geïnteresseerd.

Zij zuilen evenmin eenige penningen a deposito mogen Bilzetten. *

'ig. Bij aldien echter bij vervolg van tijd, bewindhebberen, met overleg en concurrentie van lioofd-participariten mogtén noodfg oordeelen dat de toeneming der behoefte ei 1 het debiet naar buiten; een groster aanvoer noodzakelijk maakte dan het active fonds zou kunnen bestrijden > zullen zij Ons eene vo irdragt mogen doen om ónder Onz® speciale approbatie, door het openen van eene, nieuwe inschrijving van deelneming, daar in te voorzien.

Tot zoodanige nieuwe inschrijving zuilen echter ten allen tijde de prunitivé deelnemers'gro rato van hun eerst genomen aandeel, bij preferentie geregtigd zijn, waartoe hun alsdan een term jn van faveur zal worden gegeven.

$o. Beeedigde hoofd-participanteiï eenige bedenkingen hebbende op het verslag in artikel 21 vermeid, op de rekeningen en, balansen door bewindhebberen ingeleverd of op