is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ST AATSBLAD

DER

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

CN°. 49») Bestuit van den Sisten Oclober Iul5, n°. 18 ,

omtrent het afdoen der civiele zaken eri van koophandel, benevens de geschillen over den burgerlijken stand bij hel Hoog Geregtshof te Brussel.

Wiï WILLEM, btï de gratie GODS, Koving der Nederlanden , Prins van Oranie-Nassau , Groot « Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Overwegende dat de werkzaamheden vanïiet rxoog Ge hof te Brussel, door bet. behandelen der zaken in cassatie aanmerkelijk zijn vermeerderd, en van. den amteren kant alle omsla gtigheid in de behandeling , zooveel mogelijk, willende vermijden t Y , . .o./

Gezien art. 2 van Ons besluit van ten gden Februari 1 o 1 ï , ö°. 5>, omtrent het Hoog Geregtsbof van 's Graven,ia^e , mits.aders artikel x van Ons besluit van 19 Juli ïbu, omtrent

dat van Luik. . . . .

Gehoord de voordragt van Onzen Minister van Justitie5

Hebben besloten en besluiten:

Art. T. Alle civiele zaken en van koophandel. Zullen voortaan bij bet Hoog Geregtsbof te hrassel, dooi" c-^ne \amti, uit vii h den zamenscsteld, kunnen worden beslist.

Hetzelfde zal mede plaats hebben omtrent de geschillen over den burgerlijken stand.