is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeente gelegen rijn , en verder daarbij geobserveerd worde:

Evrstelijl r dat zulks geen plaats hebbe dan met hoeveelheden van twee vat, dat is i3Ö2.638 liters of daar boven, in fust en nimmer op bottels.

Ten tweede , dat de verkeldering niet geschade dan op scliriftelijke aanvrage van den persoon, ten wiens, name dtzelve geboekt staan.

Ten derde, dat de fusten, vóór den uitslag uit bet eene entrepöt, met een Rijks merk of zegel voorzien worden, het welk bij den inslag in het andere entrepot dadelijk door 'slands ambtenaren worde weggenomen, en eindelijk

Ten vierde, dat de overvoering met constatering vankwanteteit en kwaliteit door 'sRijks ambtenaren gesurveillecicl worde, op zoodanige wijze, als bij de Generale Directie, tot zekerheid der perceptie en wering van misbruiken , zal Worden noodig bevonden en voorgeschreven.

Art. 38.

Aflevering aan particulieren.

De wijn aan partikuüeren afgeleverd wordende , mitsgaders dat gedeelte der nederlage, hetwelk [in te gerinue koeveelheid verdebiteerd wordt, om crediet voorden impost te kunnen erlangen, zal, ten einde uit het entrepot te kunnen •worden afgeleverd, alvorens behoorlijk moeten worden verïmpost ten ka'itore van den ontvanger, iu wiens gemeente het e itrepöt gelegen is. .

De verïmposting zal moeten geschieden op den voet van d' 11 , omschreven in het 21ste artikel , en de daarvan te verleenene kwitantie nevens het requ des ^ enlrcpo«euis,a'.5i vermijd, de aanvrage moeten vergezellen , ten einde de kwitantie den belanghebbenden zoude kunnen worden terug gegeven, afgeteekend door den opziener des entrepots, en deze het recu, gekwiteerd door den gedebiteerden, tot zijne verantwoording, bij de aanvrage zoude kunnen

bewaren. _

(jcece