is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

constateerde , en Voor c!e sterkte ongeconstnteerde in-en opslag is veroorloofd, de rocijing, telling en proeving moeten geschieden , immers aangevangèn en voortgezet worden binnen vier-en-twintig itren na de volbragte lossing der partij , ofte, bij gedeelten gelost wordende, en de zeehandelaar, brandewijn koo per , prtikulier of ander belanghebbende zulks verkiezende, van zoodanig gelost gedeelte, en zullen alsdan de kwantiteit en kwaliteit van hét geroeide , gete'de en geproefde mitsgaders de verschuldigde regten dadelijk worden opgemaakt.

Art. 17.

Herroeijing en herproeving.

Bij al dien de zeehandelaar, braridewijnkooper, partiluilier of ander belanghebbende vèrmeenen mogt n et de roeij.ng der kwantiteit of proeving en bepaling van kwaliteit of sterkte der ingevof rd wonleiide braiidèwijnun of andere gedisteleerde wateren bezwaard te zijn, zal het hem vrijstaan eene herroeijing of ook eene herproeving, herkeuring of herweging te vorderen , ten koste van ongelijk.

De ambtenaar der ii.directe belastingen , welke te dezen gesteld is om 's Rijks belangen waar te nemen, zal een gelijk iegt van herroeijing of herproeving kunnen inroepen.

De herroeijing zal moeten geschieden door een ander beëedigd 'sKijks roeijer, bi| den hoogsten ambtenaar der indirecte belastingen in loco , uit deze of wel uit eene n buiige piaats aantewijzen; en wa rneer na deze herroeijing eene der beide partijen , of wel de roeijer, die de eerste roe'jnf; verrigtheeft, nog niet lbogt kunnen berusten in de opgegi-vene hoeveelheid of maat', zal dezelve almede ten koste van ongelij.i, door wraterijking geconstateerd moeten worden. De herproeving of herweging zal moeten worden verrigt door ten ander beëedigd Rijks proever als boven door den hoogsten ambtenaar in loco aan te wijzen.

Nadar verschil ontstaande over de kwaliteit of gehalte vau de dranken, zal de ambtenaar, gesteld over de lossing van do partij wegens welke het verschil bestaat, < ene flesch of LLl< r vullen of van eene gebottelde partij eene i'lcsch of liter nemen, welke doov den gemelden ambtenaar en door den zeehandelaar, brandewijnkooper, pnrtikulier of ander belanghebbenden , cf ook wel door den proever, welke zich als opposant stelt, verzegeld zal worden , en door den ambtenüar of deszelfs aldaar zich bevindende superieur in ofj. cio za; worden opgezonden

A 5 aan