is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den Directeur der Indirecte Belastingen, onder wiens provincie de losplaats behoort; dit opgezonden gedisteleerd zal worden geëxamineerd en beoordeeld door twee deskundige personen, waarvan de een door den Directeur en de tweede door de daarbij geconcern eerde partij zal worden benoemd; wanneer deze beide mogten verschillen, zullen zij gezamenlijk eenen derden keurder benoemen om tusschen heu te beslissen , en , bijaldien zij omtrent de keuze van dezen zich niet mogten kunnen verstaan , zuilen zij daarvan aan den Directeur kennis geven, welke zich aan Gedeputeerde Staten der provincie zal adresseren, ten einde de derde keurder door dezen worde gedesigneerd; opgenoemde keurders zullen eene schriftelijke verklaring van hunne bevinding afgeven om zonder verder beroep ten rigtsnoer te strekken.

Wanneer bij de herroeijing het verschil minder bedraagt dan één en één halve stoop voor iedere zes-en-negentig stopen , of 1 , 56 liter per hectoliter, zullen, onverminderd het redres, de kosten uitgetrokken worden ten Jaste van hem die de hermeting of herioeijing gevraagd heelt.

Desgelijks, wanneer bij de herweging het verschil blijft berieden den graad, zullen, onverminderd hetredres, de kosten worden uitgetrokken ais boven.

Het verschil meer bedragende ten nadeele van den lande, zal de roeijer of proever onderhevig wezen aan eene boete, door de administratie bij de instructie der roeijers en proevers naar gelang van het verschil teregelen, in overeenstemming met de bepalingen van de algemeene wet, omtrent den ophef der indirecte belastingen, ten zij er sporen waren van kwade tronw, in welk geval, het zij voor, het zij tegen het belang van den lande gepleegd, de schuldige roeijer of proever uit 'stands dienst gedimitteerd en, naar bevind van zaken, criininecl vervolgd zal worden.

Art. 18.

Hoedanig met de consent-biljetten te handelen.

De consent-biljetten tot lossing zullen steeds aan boord of bij het vaar- of voertuig moeten blijven, ten einde daarop van wege het Ri|k, gerechercheerd zoude kunnen worden.

Op de consent-biljetten tot lossing verleend ofwel op eene daaraan geannexeerde lijst, voor zoo verre het consent-biljet, ten gevolge der bepaling van art. 12 , geene toereikende ruimte

mogte