is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de termijnen en sommen zal maarule'ijks een Lev.iji aan tien belanghebbenden worden uitgereikt.

Art, 56.

Zekerheid voor de betaling van den versch 'uLdigden impost.

Zoodra de impost van ééne of meerdere maanden tevens, vooï eene branderij van de tweede of derde klasse,de somme van twe duizend guldens zoude gaan surpasseren, zal, voor liet aan den brander te verleenen crediet, boven voorschrevene som, zekerheid gesteld moeien worden.

Desgelijks zal dit het géval wezen voor een brander van de eerste klasse, zoodra liet crediet meer zoude gaan bedragen dan vier duizénd 'guldens.

Behalve de gewone hulpmiddelen van zekerheid, zal aan de branders verbleven zijn het deposer'eh in 's Rijks entrepot Van zoo veel gedistileerd, als waarvan de waarde, volgens de marktprijs des jenevers, den impost met twintig percent daarenboven dekkende is; en zal dit deposeren plaats moeten hebben op den voet van art. 4i en 45 hierna volgende.

Art. 37.

Aanzuivering der credieten.

De aanzuivering van de aldus geopende rekening derbraj^t ders zal kunnen plaats hebben :

Kerstèlijk , door de voldoening der verschenene termijnen.

Ten andere, door de vroegere aflevering van moutwijn, san disiilateurs, met overschrijving van den impost en termijnen.

Ten derde, door den uitslag voor negotie naar buiten 's lands.

En eindelijk ten vierde, door de nederlage in één der entrepdts van het Rijk, met bestemming vü.or negotie of' binnewandich vertier.

Art. 53.

Eerste wijze van aanzuiveren.

De termijn van betaling verschenen en de impost nog niet

vol-