is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldaan zijnde, zal de ontvanger een wa ai'sclunVi'ngs-biljef aan den debiteur zenden , om alnog binnen den lijd van driemaal vier-en-twintig uren aan deszelfs verpligting te koinert. voldoen, en denzei ven in dit geval , mitsgaders van de bijbetaling van zes stuivers voor het Waarschuwings-biljet, eene kwitantie afgeven van den betaalden impost, en den eventueel tot waarborg gedeponeerden jenever of andere sterke dranken op den voet van art. 51 doen terug geven, of de gestelde cautie roijeren.

Wanneer aan deze waarschuwing geen gehoor verleend wordt, zal, onmiddellijk na de gegevene driemaal vier-entwintig uren , de impttst zoo wel van de verschenene als van de nog te verschijnene termijnen van de distlatien derzelfde maand met alle de deswege te vallene kosten op de gedeponeerde dranken, en ander/.ins , liet zij op dt'rt borg, bet zij op den debiteur ten principale, nflar gelang de ontvanger zulks noodig oordeelt of de omstandigheden dit' medebrengen , bij parate executie moeten verhaald worden.

Alle de jenever, brandewijnen, likeuren en verdere sterke dranken, welke in des geëxecuteerden branderij, pakhuizen kelders, en bergplaatsen gevonden worden, zullen. nenevens de branderij en de verdere goederen van den nalati,gen , verbonden en aansprakelijk zijn voor het verschuldigde.

Zoo wanneer de debiteur de vervolging tot liet executoriaal arrest laat voortloopen of wel bankbreukig wordt, zal de ontvanger in het eerste geval de bevoegdheid hebben en in het laatste .verpligt wezen, om, in overeenstemming met de bepalingen der algemeene wet op cfen ophef der indirecte belastingen, den lande, of meer bijzonder de borgen vali den debiteur voor de verdere gecrediteerde termijnen, te secureren door bet in beslag nemen der gouderen en het proeed eren tegen den nalatigen wegens alle verdere posten, welke ten zijnen name zouden mogen openstaan.

De borgen wegens alle dusdanige andere termijnen, dan die wegens welke de executie begonnen is , zullen echter bij een eventueel deficit nimmer tot oplegging van liet overig gedeelte van den impost kunnen gedrongen worden , dan naar gelang de .termijnen, w aarvoor zij goed gesproken hebben^, .verschijnen zullen.

Wanneer ingeval van insolventie of executie het gedistileerd verkocht wordt aan iemand die in gewone gevallen het regt hééft gebruik te maken van de faciliteiten bij een der drie laatste uummero's in art. 57 dezer wet opgegeven, zal

J3 3 de