is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kwantiteit, kwaliteit , gehalte of sterkte en fustagie, mitsgaders de folio der rekening en het nummer der bergplaats.

De aanvrage niet door den belanghebbenden in persoon, cf door een van deszelfs huisgenooten of bedienden , aan het entrep&t gebragt wordende, zal de opziener gehoudn wezen de aanvrage ten kantore des belanghebbenden of van zijnen procuratiehouder binnen de gemeente, tegen betaling eener belooning, gelijkstaande met die der opening des entrepóts, te doen verifiëren.

Geene overschrijving noch aflevering zal kunnen bewerkstelligd worden , dan na de af betaling van alle ae kosten, voor rekening des ©veischrijvers of afleveraars bij het oütrejiót gevallen.

Art. 5o.

Overschrijving, zonder vervoering.

Om de overschrijving van eenigen geëutre poseerden sterken drank ten name van een ander le verkrijgen, zal de beangrhebbende, bij de aanvrage, in het voorgaande artikel ver meld, tevens moeten uitdrukken den naam, woonplaats, het bedriif en de firma des genen, op wien hl) verlangt den drank overgeschreven te zien; en zal deze gehouden wezen, op het register des entrepóts in persoon te teekenen, of dooi zijnen gematigden te doen teekenen gehjksoort.ge verklaring, als de primitive invoerder gedaan'heeft en waardoor In, roor de overgenomen sterke dranken in alle dezes verpagUngen ge-

Hot" bewijs <k-r OT^ctój.ins of «■> «*»»

name, zal aan hem afgegeven worden, zoodra 1h* oude, luidende ten name zijnes voorgangers en vermeld ait .6, door dezen gekwiteerd zal wezen terug geb.agt.

Des begerende, zal de geëntreposeerde , die reg'

zoo in dit als in de navolgende gevallen, vervat m alt..01, 62 en 55', gekwiteerd terug moet leveren, Ine!van bewijs

kunnen vorderen bij bet entrepot. „/lieverd

Wanneer slechts een gedeelte' der partij ^ordt afleverd

«n mitsdien het recu niet gehee ^onit te vei 'oude

almede, in dit en de drie navolgende gevalk-u, het oudé

ingetrokken Jen een nieuw voor het restant uitgegev

den. Geene