is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ecu van als boven aangezuiverde, en oVerzulks mede wegens de ondermaat, iutcring ot verlies, den impost voldaan moeten worden, alvorens de belanghebbende de aflevering of overschrijving luinne obtineren, of wel het roijement der door hem gestelde zekerheid wegens den uitvoer naar buiten 'slands, of de restitutie van de daarvoor verbondene penningen, verkrijge.

Bijaldien nogtans het verschil meer bedi-oeg dan de gewone ondermaat, intering of verlies van de kolen, en dé fcolenkooper vermeende zijn bezwiar wegens het gebrek aan toezigt in het entrepot , in verband met art. 26, te kunnen doen gelden, zal hij de bevoegdheid hebben zich deswege te adresseren aan de Generale Directie der Indirecte Belastingen, weike, na partijen gehoord te hebben, daarin uitspraak zal doen; behoudens nogtans, dat, wanneer een van dezelve partijen vermeende daarin niet te kunnen berusten, de zaak voor den competenten regter zal kunnen gebiagt worden. ;

fen einde intusschen alle twisten te dezen zoo veel doenlijk voor te komen, zal de hoeveelheid van elke aflevering moeten worden geconstateerd door de gewone Rijks wegers oi meters; en zal de ekenaar, of hij, ten wiens name de steenkolen zijn in::eschreven , de bevoegdheid hebben ev iemand zijnentwege bij te stellen: zulks nalatende, zal bij geacht worden wederom in de meting of weging te bejrusten.

Onverminderd de likwidatie ten principale,. en bij het ledigen des entrepots, voor zoo veel den belanghebbenden betreft, zal cr in de maand Januari van ieder jaar eene vereffening plaats hebben voor de rekeningen, welke niet afgeloopen zijn en bij de voortduring van de belasting op een nieuw jaar moeten worden overgedragen, doch zonder verificatie van het geëntreposeerde , ten zij ingeval van noodzakelijkheid.

BINNENLAND SC IIE STEENKOLEN.

Art. 37.

Verpligtingen der erfgenamen of bezitters en beheerders van kolenmijnen.

JQe die gene, welke bij het emaneren van de tegen-

Yi oor-