is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tikcl omschreven, gehouden en verpligt wezen om die schepen , schuiten en vaartuigen ten hunnen koste dooreenen beëedigden, van'sKijks wege daartoe gesteldcn, ijkmeester te doen meten . binnen drie maanden na, het in werking brengen dezer wet.

be schepen, schuiten en vaartuigen echter, welke in de noordelijke protincien, voor liet aldaa** gegeven zijnde b'nnenlandsch lastgeld bereids door een beledig ] ijkmeester zijn geuie en en geijkt, zuilen ;:»n geene, nieuwe meting of ijking onderworpen zjjü , d.m voor zoo verre zij als bt urtsc'.;epen een g rabat op de cipaciteit hebben genoten wegens de gede>lten van lie' sc'.ip, se', uit of vaartuig, tot verblijf van passagiers geschikt, als welke aftrek vcort.an niet meer zal kunnen wordeu toegestaan,

Art. 11.

Gelijke voorziening ten opz'gte van aanle'jouwene schepen.

De eigenairs, schippers of direc'ie-vo rende van schepen, sc uiten en vaartuigen, welke ca het introduceren defcer wet zullen worden gebouwd , . zullen , alvorens die scliej>en, schuiten of vaariuig. 11 te vervoeren, dezelve door een beëecligd ijkmeester ten hunnen koste doen meteu, ijken en branden, op den voet als in het yds ajrtikel is vermeld.

Voor 7,io< verrö nogtans de eigenaars, sch pp rs of directie-voei.ende mogten verlangen bunne schepen, schuiten en vaartuigen , elders dan aan de werf, te doen meten en met dezelve naar de plaats te varen , alwaar zij de meting zullen doe:i verrigten , /.uilen zij vermogen zul s ie doen , mitsballrfstscheeps, en zonder eeni^e vracht te laden, en wijders gemuliieerd van e n consent van den ontvanger van dit middel ter pTaatse, alwaar de werf gelegen is, houdende, benevens den naam van den eigenaar, schipper of directie-voerende van het schip, schuit of vaartuig, de werf, alwaar hetz'elve gebouwd is en de plaats alwaar hetzelve gemeten en gebrand moet w rden.

En zal dit biljet, afgeteekend door den ijkmeester die de meting heeft verrit't, wordea ingetrokken door den ontvanger ter plaatse alwaar het schip t'hus behoort, en de lastbrief worden uitgegeven , voor zoo verre die schepen, schuiten en vaartuigen aan de belasting subject zijn,

A 4 Art. 12.