is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als boven, en behoudens de vcreischte kennisgeving aan de administratie der indirecte belastingen,

Art. 17,

Herweging en herkeuring.

Bitaldien de zeehandelaar of ander belanghebbenden invoerder vermeen en mogte met de weging, ol weging cn m.~ of telling, of ook met de keuring en klasSificatie van de waag-subjecte specien, bezwaard te zijn, zal het hem, voor zooveel hij, krachtens art. i* dezer wet daarvan voor de kwantiteit niet geresilieerd bebbe, vrijsta *n eene beriiieting, hertelling of herkeuring te vorderen, ten koste

T*D°'S£».r der indirect. Mengen, wolk.

stcld is om 'sUitks belangen te nemen , lal een1 gehtk IM

van herwegen , hermeten, hertellen en herkeuren kunnen in

^üe'meting of telling zal in dat geval geene plaats hebben, maar de geheele partij moeten worden Spogen.

Oe herkeuring zal moeten verrigt worden door een and r beëedigd Rijks keurder, als boven, door den hoogten am

tena.sl* in loco aautewi|£cn. .

Nader verschil omstaande over de klassificatie der sp i zal de ambtenaar, gesteld over de lossing van de part.) , v, gei.s wt ike het geschil bestaat een zak vullteu, welke <U>or den gemeldea ambtenaar en door den zeehandelaa deren belanghebbende , die z.ch als opposant stelt r v ei geld zal worden, en door den ambtenaar , of desïells daar zich bevindenden superieur m ojjlcio, zal W gezonden aan den Directeur der Indirecte BelasUnge,^^ wiens provincie de losplaats behoort. eze ''Po

spreien zullen worden geëxamineerd en beoordeeiadoortwee deskundige personen, waarvan de eene door AenPaec^\en de tweede door de daarbij geconcerueerde par ij z'

benoemd; wanneer deze beiden niogten verschillen, zullen } gezamenlijk een derden keurder benoemen, om tusschen hen. te beslissen, en bijaldien zij omtrent de keuze van aezen zicli niet mogten kunnen verstaan, zullen zi) daarvan aan den

Directeur kennis geven, welke zich aan Gedeputeerde blaten

der provincie zal adresseren, ten einde de derde keurder door deze worde gedesigneerd; opgenoemde keurders zullen

C6116