is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*

Da secschippers, gelijk inede de verdere invoerders, of v'.rvjerders, -zuilen dé confiscatie hunner vaartuigen, wagens, paarden- en voertuigen kunnen rtdiuieren met de sota vaa een duizend guldens, ten zij d-it er, nevens den zich ter redèrui-ie aanbiedenden zeeschipper of voerman, geen bekeurde teu princ pa!e ware, op welken het meerder bedrag dan de boete van duidend guldens was te verhalen.

De waarde of het product der gesaisissèerde vaar-, voerof rijtuigen, zal ia mindering kunnen strekken op de fioete, door den eigenaar derzelye, naar aanleiding des voorgaandea artikeis, in hoedanigheid van medepügageu te incorreren.

Art. ut.

Voorziening omtrent de clanihntinè fabrijken en talrijken eu Jhhnxagien.

Bij het ontdekken eu in werking vinden van de<- administratie onbekende, niet aangeg evene, huiten derzlvér weten opgetutte of voor zoo verre de admissie bij de, wet vereischt wordt, niet geadmitteerde tratijken en fabrijkeh, op welker fabnkagie of bewerkiog de impost gevestigd is, mitsgaders bij het in werking vinden van die, welke als buiten activiteit waren aangegeven, zuilen, behalve de boete a!s boven op de fravide, gesteld in verband met het voorgaande artikel, de aevondeia wordende impost subjecte specien en de gereedschappen verbeurd zijn, en deze laatste teii koste van den gecajangeerden uitgebrokeu worden.

Dc verbeurd verklaarde doch nog in bewerking zijnde impost subjecte specien, hetzij in het hierboven ontschreven geval van eene clandestirie.fabrijk of trafijk, ofwel van ene clandestine of ongeoorloofde fabrikagia in eene geadmitteerde eu iu wtrking zijnde fabrijk of trafijk, zullen ^.rediiiict'i'd moeien worden mut de helft der waarde, naar prijscourant.

ï. t de uitbreking en wegvoering der verbeurde instrumenten »a gereedschappen, zal den ambtenaren den tijd gegeven ziiti van acht dagen , na de vokooijing der fa'brikagie of bewerking der bij de bckeurin0 niet gereed zijnde en gerediweerde specien, '

D Art. 85,