is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

STAATSBLAD

va n

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN*

I .l ®-«d3BE^LZMim ■

* 57') BESLUIT van den iden November 1816, bepalende de wijzv waarop de ambtenaren der konvoijen en Itceiifknen die der indirecte belastingen , zoo op de uiterste wacht-kantoren als op het onvrije territoir en tusschen de linien, elkander yin de uitoefening hunner J'unttien, zullen behulpzaam zijn.

Wrj WILLEM, bij de gratie GODS, Koning der Nederlanden , Prins vajni Okanje-Nassau, GrootHertog van Luxemburg , enz. , enz. , enz.

Gelet op de bepalingen, voorkomende bij de wet op den invoer, uitvoer en doorvoer van impost .subjecte specien, k volgens welke de verklaring op de uiterste wacht en kantoren n van 111- en uitklaring voor de konveijen en licenten eu de > indirecte belastingen, aan dezelfde personen moet worden gej caan, eri den dienst zoo aldaar, als op bet onvrije territoir en

' i ''.n'.en °.P ZLl^ eeae wijze willende regelen, dat

: beiue < e administralien eikancleren behulpzaam zijn;

Op het rapport van de Directeurs - (xaneraal der Indirecte ' Belastingen , en van de Konvoijen eu Licenten 3

A Heb-