is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren , op den voet bij art. i5 en 16 vastgesteld, doen "Vei-vangen.

28. Ingeval het korps aan meer dan eer.e provincie is toegevoegd geweest, geschiedt de opgave door liet Departement van Oorlog aan de Gouverneurs dier onderscheidene provinciën, die alsdan het aanwezige getal eerst ouderling, in evenredigheid van dat hetwelk elk derzei ve tot formatie van het korps moet leveren ,verdeelen; terwij I daarna elk van hun die manschappen met die van' het andere of de andere aan de provincie toegevoegde korps of korpsen, op den voet bij het voorschreven art. 26 bepaald, verdeelen en aan de gemeenten toewijzen.

Van de vrijwilligers.

29. De militie zal, zoo veel mogelijk, genomen worden uit vrijwilligers.

30. Het zal aan elke gemeente vrijstaan het bepaalde kontingent geheel of gedeeltelijk in vrijwilligers te leveren ; onder de bepalingen bij het volgende artikel 3i vastgesteld.

/

01. Als vrijwilligers zullen worden toegelaten alle ingezetenen welke op den ïsten Januari van ieder jaar orSehuwd zijn , hun 19de jaar zijn ingetreden en hun 5oste nog niet hebben volbragt; ten ware dat zij reeds in

dienst