is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ge de gewone schriftelijke aangifte te doen bq den ontvanger ter plaatse, alwaar dit entx-epót gelegen is, ca aldaar de vereischte zekerheid te stellen.

De ontvanger deze bekomen hebbende, zal het consent afgeven , in navolging van het bepaalde bij art. 25, een diiplikaat van dien, door den Directeur der provincie aan zijnen ambtgenoot ter plaatse der aflevering doen geworden, en een dubbel der aangifte ter hand stellen aan den opziener van het in zijne gemeente gevestigd en voor de nieuwe nederlage bestemd entri pöt, even als zulks voor den invoer uit zee bij art. 27 is voorgeschreven.

Voorzien van het consent en van de aanvrage, krachtens art. 52 door den houder of eersten houder en tegenwoordigenaflëvcraarder tout-specien bij het eerste entrepot in te leveren, zal bij houder of wel de nieuwe verkrijger of kooper van dusdanige partij de aflevering van dien aldaar kunnen vorderen, en deze d^or den opziener bewerkstelligd worden , behoudens de verificatie der aanvraag in evengemeld 52ste artikel vastgesteld, en hel door den opziener des entrepots bekomen van bewijs zijnes outvangers dat bij het nieuw entrepot aan alle de verpLgtingen van zekerheid voldaan is.

Het recu der nederlage , door den opziener ton gevolge der bepaling van art. 00 uitgereikt, zal, te dezer gelegenheid, behoorlijk door den houder of eersten houder gek w.teerd, aan hem opziener moeten worden terug gegeven.

De verioer zal picats moeten hebben onder geleide va» liet hier boven vermelde en door den zoo even-