is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der regteil, zal worden afgetrokken dat gene, hetwelk als maximum der huisselijke consumptie is toegestaan.

Deze aftrekking zal geene plaats hebben ten aanzien van zoodanige personen, welke siroop verkoopen, of in hunne nering gebruiken, wanneer de voorraad meerder dan 5o Nederlandsche ponden bedraagt.

i

Art. 35.

Alle die genen , welke eenige suiker of siroop , het zij voor eigene rekening , het zij voor rekening van anderen, in hunne huizen of panden, of onder hun beheer hebben, zijn verpligt daarvan aangifte te doen, vóór middel-nacht van den dag, volgende op dien, op welken de tegenwoordige Wet in hunne gemeente executoir zal zijn, aan den Ontvanger der Accijnsen, oi den Kommissaris tot liet overnemen der declaratien over hunne gemeente, en zulks met speciale aanduiding van het huis, pakhuis of andere plaats, waar de suiker of siroop gelegen is.

Yan het doen dezer aangifte zijn slechts uitgezonderd die genen, welke eenen minderen voorraad suiker voor huisselijke consumptie hebben, of een'minderen voorraad siroop hebben dan hiervoren art. 33 is omschreven.

De Generale Administratie der In- en UitgaandePiegten en der Accijnsen , zal zorgen , dat bij tijds aan de Voorzitters der Gemeente - Besturen , tegen recepis , eene advertentie worde overgegeven, welke de verpligtingen herinnert in art. 32 , 33, 34, 35 en 36 dezer Wet vervat, ten einde door hun te worden gepubliceerd en geuffigeerd op die wijze welke het meest ge-

2