is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

(N lx I ") BESLUIT van den 2n. Augustus 18tg , * houdende bepalingen nopens de wijze

van verliezing van leden van RoomschKaïiioliele Kerkenraden, builen de gevallen bij het decreet van den 00 December i8og voorzien.

Wij WILLEM, bij de gratie Gods , Koning der Nederlanden , Prins van Oranje-Nassatj , Groot-Hertog van Luxemburg, enz. , enz., enz.

Willende de twijfelingen doen ophouden welke in sommige der zuidelijke provinciën zijn ontstaan , met betrekking tot de wijze waarop de door overlijden , ontslag of verandering van domicilie uitgevallen leden van Roomsch-Ka tholieke Kerkenraden moeten wórden vervangen.

Gelet op het decreet van den 5o December 1809, waarbij alleen schijnt te zijn voorzien in de wijze van vervanging der leden van Kerkenraden, welke ten gevolge van de voor die administratien bevolene gedeeltelijke vernieuwingen, moeten uitvallen.

Gezien het rapport van den Directeur-Generaal vöor de zaken van den Roomsch-Katholieken Eerédienst van den 7 dezer, 11°. 5666»