is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mgd geweest, in welke het gebruik der taal verschilt met de taal der provinciën waartoe zij thans beliooren. Wordende te dien einde alle Gemeente Besturen , in laatstgemelde provinciën , welke gelijke bepalingen als hier boven, in het belang hunner ingezetenen zouden mogen verlangen , bij deze uitgenoodigd , dit verlangen onmiddellijk aan Ons te kennen te geven, ten einde daarop te besluiten gelijk Wij bevinden zullen te beliooren.

Art. 7.

Aan alle Hoofden der onderscheidene Departementen van Algemeen Bestuur wordt aangeschreven , de voorschreven bepalingen stiptelijk naartekomen, en door hunne onderhoorigen te doen naarkomen, en in het hijzonder toetezien :

i°. Dat door hen geene personen tot bedieningen of posten worden voorgedragen, of in posten of bedieningen geplaatst, dan de zoodanigen , welke door hunne kennis van de landtaal, aan de bovengemelde bepalingen kunnen voldoen.

2°. Dat, te rekenen van den istcn Januari 1823, geen der Ambtenaren en Giiëmploijeerden bij hunne bureaus de noodige kennis van de landtaal misse , — en

3°. Dat eindelijk zoodanige thans in de opgenoemde provinciën fungerende Ambtenaren , welke wegens gebrek aan de gevorderde kennis van de landtaal, met den jare 1823 niet op hunne tegenwoordige standplaatsen zouden kunnen blijven, naarmate hunner kundigheden en verdiensten , verplaatst worden in die gedeelten van het