is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wplke letters cn cijfers Tan ouderscheiding op de vaten zullen moeten worden gebrand.

10. Niemand zal vermogen eenige krappen te reeden of te doen reeden, waarin-meer dan twee Nederland sche ponden in het honderd aarde is , noch onberoofde waarin meer dan acht Nederlandsche ponden, noch gemeene , waarin meer dan twaalf Nederlandsche ponden in het honderd aarde is.

11. Ingeval bevonden zal worden , dat de krap met zes

of de onberoofde met zestien , of de gemeene met twintig

ten honderd aarde belast is , zal zulks op het vaatwerk

worden genoteerd , onverminderd de straffen voor de

overtreding van het voorgaande artikel te mcurreren.

1

12. Niemand zal de meekeuren of teekenen , in de meestoven oP de meevaten gesteld, mogen uitdoen of veranderen , noch de meekrappen , eens gekeurd zijnde, met andere meekrap, of met vreemde stoffen, die met dezelve eenige schijnbare gelijkheid hebben, mogen vermengen: maar moet de meekrap , zoo laiia dezelve als koopwaar van de eene hand in de andere overgaat, besloten blijven in die vaten, waarin dezelve gekeurd is.

i5. Desgelijks zal niemand eenige muilen mogen vers tampen of vermuijeren, noch beschadigde vaten o\ei~

VTtlleB