is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1819, 01-01-1819

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meld besluit van Jen r>5sten december 1816, 111 de lokalen van onder - prefektscbap , bij art. 7 der wet van den 8sten Maart 18x0, als vergaderplaatsen, te deze voorgeschreven, door de veranderde inrigting des bestuurs onmogelijk is geworden ;

Den Baad van State gehoord:

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen dat. voortaan de bijeenkomst der kommissie , vermeld bij art. 2 van Ons besluit van den r>5sten december 1816 (staatsblad n.° 67)» zal plaats hebben jn de gemeente , alwaar de burgerlijke regtbank van eersten aanleg , waaronder de gemeente van het IC onteigenen goed behoort, hare gewone zittingen houdt, en aldaar in zoodanig lokaal, als door den Gouverneur der provincie zal worden aangewezen.

Afschriften dezer zullen worden gezonden aan Onze Ministers van justitie , en van binnenlandschc zaken, aan Onzen kommissaris - generaal van Oorlog en aan de algemeene Rekenkamer, respcctivelijk tot informatie en narigt; zullende voorts dit, besluit in het staatsblad worden geïnsereerd.

"s Gravenhage den oosten december i8ig.

(Geleelend) WILLEM.

Van wege den Koning, (Gc(celend) J. G. de Mey van Streefkerk.