is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Da ambteraar van den burgerlijken stand zal ver-? pligt zijn om den kantons-regter kennis te geven van het overladen van alle personen welke minderjarigen mogten nalaten.

26. Indien de minderjarige, binnen bet Koningrijk gevestigd zijnde , goederen in eene of meerdere koloniën bezit, zal het bepaald bebeer over die goederen aan eenen bewindvoerder in iedere kolonie worden toevertrouwd.

In dat geval is de voogd wegens de verrigtingen van dien bewindvoerder niet verantwoordelijk.

De bewindvoerder wordt op dezelfde wijze als de voogd gekozen.

27. De voogd zal de voogdij moeten aanvaarden op den dag zijner benoeming, wanneer die in zijne tegenwoordigheid heeft plaats gehad, of anderzins op den dag waarop de benoeming aan hem zal zijn beteekend geworden.

Hg is verpligt, om, vóór het aanvaarden der voogdij, in handen van den kantons-regter den eed afteleggen, dat hij de aan hem toebetrouwde voogdij naar behooren en getrouwelijk zal waarnemen.

28. In de voogdij over natuurlijke kinderen wordt door den kantons-regter, zonder eenig voorafgaand verhoor, voorzien.