is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den Raad Can Stale gehoo.nl ,

Gelet op liet nader rapport van Onzen Minister fan Binnenlandsche Zaken en Waterstaat van den de¬

zer, B 2077» ii°. 4, B. Z.,

Hebben goedgevonden en verstaau te bepalen:

To. Dat met de Inzamelingen van penningen of waren, die door erkende godsdienstige of liefdadige instellingen, in de kerken of aan de huizen, hetzg op gezette tijden of Ingeval van buitengewone rampen of omstandigheden , ingevolge de thans bestaande plaatselijks reglementen of gebruiken geschieden, op den bes taanden voet zal kunnen worden voortgegaan, voor zoo verre de administratiën van zoodanige instellingen zich voortdurend naar de algemeene of bijzondere voorschriften en bevelen van het openbaar gezag zulleu

gedragen.

t

tl°. Dat alle andere instellingen of personen, die aan de huizen zullen willen rondgaan tot het doen van kollecten, ter leeniging van rampen en ongelukken, daartoe vooraf schriftelijke autorisatie zullen, moeten bekomen :

a. van het gemeentebestuur, zoo de inzameling van peoningen slechts in ééne gemeente plaats heeft;

b. van de Gedeputeerde Staten der betrokkene provincie, bijaldien de inzameling in meer dan ééne gemeente geschiedt;