is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1824, 01-01-1824

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezien al de stukken en akten tot de voorschreveu zaak betrekkelijk ;

Gelet op art. 165 der grondwet;

Den Raad van State gehoord.

In aanmerking nemende dat er in dezen moet beslist worden, niet over een contract lusschen het stedelijk bestuur van Gent en den heer van Canegliem, Vrijwilliglijk aangegaan, maar over de ddministratire handelilig van dat bestuur , in het doen der requisitie ; zoo mede dat een geschilpunt Van dezen aard, volgens 's Rijks wetten eu reglementen van bestuur, tot de bemoeijingen van het administratief gezag behoort,

Hebben goedgevonden en verstaan het in den hoofde dezer breeder ótnselireVene conflict, te handhaven en van waarde te verklarefi.

En zijn Onze Ministers van Justitie eb van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, belast üiet de uitvoering dezes, waarvan kennis zal worden gegeven aan dett tlciad van State.

'Zulitetide Wijders dit Otis besluit in het staatsblad . worden geplaatst.

Gegeven te 's Gfavenhage den 5den Maart des jaars 1&24, eti vah Ottsre regering het elfde.

WILLEM.

Van wrge den Koning, J. G. DÉ MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven dén twaalfden Maart 1824.

De Secretaris van Staat, J. G. I) E Kf F. Y VAN STREEFKERK.