is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING I. MINISTERIE f 509 000

Artikel

Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING 509 000

408 Kosten van herstel van door oorlogsgeweld aan Rijks eigendommen toegebrachte schade door bemiddeling van

Rijksgebouwendienst 205 000

Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

409 Subsidie aan de Stichting Nederlands Kunstbezit . . . Memorie

409&ïs Kosten van commissies van advies inzake de zuivering

van onder het Departement ressorterende personen . . 4 000

409ter Uitgaven ten behoeve van het onderwijs aan de uit

de overzese gebiedsdelen gerepatrierde jeugd 300 000

AFDELING II. LAGER ONDERWIJS . 5 000

Onderafdeling I. Algemeen beheer 5 000

i09quater Uitgaven voor het onderwijs aan N.S.B.-kinderen 5 000

AFDELING VI. OUDHEIDKUNDE EN NATUURBESCHERMING 2 500 000

Onderafdeling III. MONUMENTENZORG .... 2 500 000

410 Aandeel in de kosten van de wederopbouw e.q. herstelling van monumenten van geschiedenis en kunst . . 2 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

AFDELING IX. PERS 75 000

Onderafdeling IV. Bureau perszuivering .... . 75 000

410bis Kosten voor de perszuivering 75 000

2. KAPITAALSUITGAVEN 5162 000

AFDELINGEN:

I MINISTERIE 500 000

II LAGER ONDERWIJS 30 000

III VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS 765 000

IV NIJVERHEIDSONDERWIJS 25 000

V HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAP ... 3 280 000

VI OUDHEIDKUNDE EN NATUURBESCHERMING 410 000

X VORMING BUITEN SCHOOLVERBAND .... 152 000