is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1948, 01-01-1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN HET

KONINKRIJK DEK NEDERLANDEN.

(No. I 191) WET van 13 Mei 1948, houdende

goedkeuring van het op 26 Juli 1939 te Istanbul tussen Nederland en Afghanistan gesloten verdrag van vriendschap.

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het op 26 Juli 1939 te Istanbul tussen Nederland en Afghanistan gesloten verdrag van vriendschap, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60 der Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft;

Zo is het, dat Wij, de Eaad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Enig artikel.

Het op 26 Juli 1939 te Istanbul tussen Nederland en Afghanistan gesloten verdrag van vriendschap, dat in afdruk nevens deze wet is gevoegd, wordt goedgekeurd.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Het Loo, 13 Mei 1948.

WILHELMINA.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

W. YAN BOETZELAEE.

De Minister van Economische Zaken,

VAN DEN BRINK.

Uitgegeven de elfde Juni 1948.

De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Bijl. Hand. II 47/48, 741; Hand. II 47/48, bladz. 1600;

Bijl. Hand. I 47/48, 741; Hand. I 47/48, bladz. 566—567.