is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juich, Pius, in uwe eeuwge woon, Gij, die ons gaf uw’ naam tot kroon.

Uw heldenmoed ons als Patroon, Die Jezus’ Hart als schild ons strekte, Maria prees als de Onbevlekte,

En Joseph Kerkbeschermer wekte. Verkrijg bij God, dat wij steeds gaan Vol liefde met de Pius-vaan!

Dr. MICHAËL SMIETS. 22 April 1884.

i 11 illll-lUiffi, Gewestelijke Courant.

K ATHOI.IEK

ITieuws- en Advertentieblad

Uitgever: A. KUSTER, te Alkmaar.

VERSCHIJNT WOENSDAGS en ZATERDAGS.

Abonnementsprijs franco per post f 1.20 per kwartaal. Advertentiën 10 cents per regel. Bij abonnement van 3, 6 of 12 maanden aanzienlijk rabat.

Dit blad bevat geregeld een uitmuntend Hoofdartikel, de nieuwste Binnen- en Buitenlandsche Nieuwstijdingen, Marktberichten, enz. enz.

Als eenig Katholiek orgaan in deze streken en zijn groot abonnentental vooral ten plattelande, zeer geschikt om met goed succes te

èâgvagëaaijea