is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar echter deze Missiën voortdurend in getal en belangrijkheid toenemen, zouden wij gaarne de liefdadigheid der Katholieke kinderen jegens hunne kleine broeders der heidensche landen nog zien toenemen. Om zulks verwezenlijkt te zien, smeeken wij nederig Uwe Heiligheid, aan ons en al onze ijverige medewerkers een nieuwen zegen te schenken, die onze bemoeiingen vruchtbaar zullen maken en de werkdadigheid er van zal verzekeren.

Wij bidden ook Uwe Heiligheid, dat Zij zich gewaardige de wenschen, die wij voor haar bij gelegenheid van het Nieuwe jaar vormden en die wij verleden maand ten hemel stierden bij de verjaring Uwer Bisschopswijding, te aanvaarden.

Met de gevoelens der kinderlijkste onderdanigheid en der diepste vereering, noemen wij ons gaarne.

Zeer Heilige Vader,

Van Uwe Heiligheid de zeer nederige en zeer gehoor zame dienaren :

Namens den Gentralen*Raad

M. Deminuid,

Protonotarius Apost., Algemeen Directeur, President.

Na lezing van het Adres heeft de Opperherder terstond eigenhandig daarop geantwoord. Het stuk luidt vertaald :

„Aan onze zeer beminde zonen van den Centralen Raad der H. Kindsheid en hunne medearbeiders met den wensch, dat de millioenen zielen, door dit bewonderenswaardig werk }„ered, over de heilige Missiën de uitgezochtste zegeningen afsmeeken en de godvruchtige zielen meer en meer aanwakkeren hen edelmoedig te ondersteunen, en als blijk van dankbaarheid en bijzondere welwillendheid verkenen Wij van ganscher harte den Apostolischen zegen.

Vatikaan, 23 December 1909.

Plus X, Paus.