is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Bisschep, heil! Al vijftig jaren

Zijt Gij Gods Priester en Gods vriend ;

Vrij moogt Gij in ’t verleden staren ;

Gij hebt Uw gouden kroon verdiend

Door heilig werk en loflijk streven,

Door ’t Offer, daaglijks God gebracht;

Gij hebt berouw de schuld vergeven,

Den luister van Gods huis betracht;

Als Bisschep leidt Ge wijs en teeder

Uw schapen naar ’t beloofde Land,

En, Priester, wijdt Gij Priesters weder....

Slechts weldaan stroomen van Uw hand.

O Hef Uw hand dan. Jubilaris!

En op de bloem van Neerlands jeugd

Daal Uw hoogheü’ge zegen neder.

Een zegen, die ons hart verheugt;

En wil Uw hand dan nogmaals heffen

En spreek Uw macht’gen zegen uit

Voor ’t heidenkind, dat ginder verre

Nog Satans klauwen ligt ten buit.