is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hetzelfde geluk, dat u wacht, weldra het deel moge worden van dit goede Chineesche kind.

Onze Tsjen weet heel goed, dat de aalmoezen van de kinderen van Europa de Missionarissen in staat stellen hem te onderhouden. Ook wil de kleine beschermeling van Maria op den dag waarop hij het Brood der Engelen zal ontvangen veel voor zijne broeders uit het verre land bidden.

VARIËTEIT.

Zuster Theresia van het Kindje Jezus en van het Heilig Aanschijn.

(VERVOLG VAN BL. 191 DER ANNALEN.)

HARE KINDSHEID.

De andere gaven des H. Geestes ontwikkelden zich terzelfder tijd in haar. Op veertienjarigen leeftijd trof het gezicht der wonden van onzen Heer levendig haar hart, en het woord op Calvarië gesproken: „Ik heb dorst,” begreep zij in de geestelijke beteekenis met betrekking tot de zielen. Zij schreef;

„Om mijn ijver aan te vuren gaf mijn goede Meester mij te verstaan, dat mijne verlangens Hem aangenaam waren. Ik hoorde spreken van een groot misdadiger, Franzini genaamd, die te Parijs voor vreeselijke misdaden ter dood veroordeeld was en wiens onboetvaardigheid een eeuwige verdoemenis deed vreezen. Dit laatste, zijn eeuwig ongeluk, wilde ik beletten. Om daarin te gelukken gebruikte ik alle mogelijke geestelijke middelen, en wetende dat ik uit mij zelven niets vermocht, offerde ik voor zijn kwijtschelding de oneindige verdiensten van Onzen Heer en de schatten der H. Kerk op.