is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 8, 19-06-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaande uit eene oplossing van kamfer in alkohol, salpeterzure potassa en vloeibare ammonia , terwijl er nieuwe bijzonderheden van worden medegedeeld. Men heeft tot heden opgemerkt, dat gedurende een aanhoudenden zuidelijken wind het mengsel als een vormloos bezinksel op de wijze van onopgeloste suiker op den bodem ligt , dat verder gedurende een aanhoudenden noordelijken wind zich in het glas prachtvolle kristallen als ijsnaalden, sterretjes en blaadjes vormen, dat bij oostelijke winden het aantal der kristallen geringer en de vloeistof troebel wordt, bij westelijke winden de kristallen zeer weinig in getal zijn en de vloeistof helder is. Heeft het mengsel een geheel troebel voorkomen en vertoonen zich vlokkige plaatsen of sterretjes, dan is een Z. O. en tevens zeer hevige wind te verwachten. Het instrument moet voorde directe zonnestralen en ook voor het schijnsel van vuur beschut worden, zoo mogelijk aan de vrije lucht en geheel vrij zwevend worden opgehaugen, daar de minste stoot de kristallen verstoort. De inhoud moet één- of tweemaal ’sjaars zacht door elkander geschud worden.

Instrumenten van deze soort worden voor 10 shilling te Londen verkocht. Om de bestanddeelen van het amalgama voor het bestrijken der kussens van de electriseermachine zoo vrij van oxyde mogelijk te verkrijgen, geeft Grüel op de vaste bestanddeelen van het bekende mengsel (2 deelen kwikzilver, 1 deel tin en 1 deel zink) aan de draaibank in den vorm van zeer fijne haarlokken te brengen, en vervolgens de geheele zeer volumineuse massa in eenen vooraf verwarmden ijzeren mortier met het kwikzilver tot de vereischte volledige homogeniteit te mengen. Het amalgama wordt wel, even als gewoonlijk, kristallijn bij het bewaren, maar is gemakkelijk tot poeder te brengen en heeft, onder bijvoeging vaneen weinig zuivere talk, eene uitnemende werking. Zorgt men nu tevens daarbij voor eene volkomen zuivere glasplaat, dan kan de electriseermachine eene zeer hooge mate van kracht ontwikkelen. Onder de vele aanwendingen van het glycerine wordt door Prof. Kletzinsky aanbevolen zijne gunstige uitwerking op den groei van het haar en zijne tegenwerking der huidziekten, waardoor het uitvallen wordt bevorderd. Daar het zeer ligt aetherische oliën opneemt, zal het derhalve als haarolie zeer zijn aan te bevelen , vooral wanneer het door trekking met Spaansche peper prikkelende eigenschappen en eene fraaije granaatroode kleur verkregen heeft. Wegens zijne rottingwerende eigenschappen vinden wij het ook voor pharmaceutisch gebruik aanbevolen , bijv. als toevoegsel van tinct. rhei aquosa of in stroopen, die ligt bederven. Inde likeurfabrieken wordt het reeds in het groot in plaats van suiker aangewend. Eene eigenaardige opmerking vermeldt Dr. Schwarz bij het gebruik van glycerine voor het vullen der gasometers bij winterkoude, dat men namelijk inde trommels der daarmede gevulde gasometers spoedig kleine gaatjes waarneemt , hetwelk waarschijnlijk aan een loodgehalte van

het ongezuiverde glycerine zal moeten worden toegeschreven. In het technüch-chemiscli Repertorium van Jacobsen vinden wijde volgende opgave eener massa, om op reis dadelijk tot inkt te worden ingerigt. Men overgiet 42 f deelen galnotenpoeder en 3 deelen meekrap met heet water, filtreert het bekoelde aftreksel en voegt er deel ijzervitriool, 2 deelen azijnzuur ijzeroxyde en deel indigo-oplossing bij. De geheele vloeistof wordt nu ingedampt en uit de kneedbare massa worden kleine koekjes vervaardigd. Lost men één deel van dezen gedroogde» i. inkt (reis-inkt) in 6 deelen warm water op , dan verkrijgt men een schrijfinkt, die uitmuntend te gebruiken is. Een onuitwischiare zwarte inkt, om op zink te schrijven, wordt gebezigd inden botanischen tuin te Parijs, bestaande uit: 30 deelen greenspaan, 30 deelen salmiak, 8 deelen zwartsel, 8 deelen arabische gom en 300 deelen water. De gom wordt in water opgelost en met deze oplossing worden de andere, tot fijn poeder gebragte zelfstandigheden aangemengd. Men schrijft met eene ganzenpen. In Engeland wordt tot hetzelfde doel eene oplossing van platinachloride in water aangewend. Kamptikon is eene lijnolie, door oxydatie verdikt, waarbij: men schellak heeft gevoegd. Het zal dienen als surrogaat van het caoutchouk. Vliegenpapier zonder vergift wordt volgens Stadler bereid door 3 deelen quassia-hout en 3 deelen lange peper met 30 deelen water tot 20 deelen te verkoken, te filtreren, in het filtraat 16 deelen suiker en 4 deelen honig op te lossen en er dan 80 deelen glycerine en 80 deelen soda mede te vermengen. Hiermede wordt het papier doortrokken. (Wij hebben vroeger het zelfde doel op eene eenvoudiger wijze pogen te bereiken door extract van quassia in water op te lossen en hierbij eenige moschustinctuui te voegen.) Sassafrashout wordt (inde Illustr. Zeitung) aanbevolen als een middel, om bakooft (Backobst) jaren lang te bewaren, zonder dat het wormstekig wordt. Ter zelfder plaats vinden wij het brengen van stukjes houtskool inden kookketel als een middel aangegeven. om den onaangenamen reuk bij het bereiden van sommige spijzen, bijv. van kool, te vermijden. Door Erdman zijn uit het staverzaad (semen staphydia agriae) 2 alkaloïden verkregen: het staphisagrine en het delphinine. Eerstgenoemd is onoplosbaar in aether, laatstgenoemd lost in aether op en kan hierdoor afgezonderd verkregen worden. Het is amorph, wit van kleur, bijna onoplosbaar in water, gemakkelijk oplosbaar in alkoho) en aether. Formule : C4B H35 N04. Reeds lang is bekend gemaakt, dat inde Parmehaparietina L. of schurftmos hetzelfde zuur gevonden wordt als inde rabarber, namelijk het chrysophaanzuur. Stein ! heeft thans uit eene soortgelijke Parmelia eene gele kleur-