is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 16, 14-08-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisch Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J, OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B, CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, ƒ4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddelijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Vau I tot 6 Regels ƒ!.— , elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelregt.

1' Jaargang. | /.OVtt Vft ,14 Augustus 1864. J H". 16

Nieuwe memorie van beantwoording der Begering op het voorloopig verslag over de wetsontwerpen tot regeling van het geneeskundig staatstoezigt, enz. De geneeskundige wetten zijn niet, zooals de Geneeskundige courant zich voor korten tijd uitdrukte , parlementair begraven. Het was van ons werkzaam Ministerie dan ook niet te verwachten , dat het de eenmaal opgevatte taak zou laten varen, om inden staat der geneeskunst regeling te brengen. Ben uitgebreid antwoord is weder ingeleverd op de bedenkingen der sectiën en de wetten worden, gewijzigd, aan de vertegenwoordiging met nieuwen moed aangeboden , omdat de Minister constateert, dat men het over de hoofdbeginselen , die aan deze wetsontwerpen ten grondslag liggen , nagenoeg eens is. De wijzigingen met betrekking tot Ontwerp IV , de regeling van de artsenijbereidkunst, betreffen voornamelijk de definitie van het woord geneesmiddel, de zoogenaamde geheime geneesmiddelen, den artsenijtax en de bevoegdheid der droogisten. Bij het bezwaar om eene juiste definitie van het woord geneesmiddel te geven en bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur eene lijst vast te stellen van hetgeen geneesmiddel is , wordt in art. 33 eene lijst aangeboden , bevattende alleen die geneesmiddelen , welke door anderen dan de apothekers en de geneeskundigen, tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd, mogen worden verkocht. Ineen nieuw artikel 8 wordt bepaald, dat van dus genaamde geheime geneesmiddelen monsters van het middel en naauwkeurige opgave van de zamenstelling en bereiding moeten worden ingezonden. De Minister gelast alsdan een onderzoek van deskundigen. Magtiging tot bet verkoopen wordt niet verleend , wanneer het van eenig Middel te vreezen nadeel grooter blijkt , dan het voordeel, dat er van mag worden verwacht. Dat de magtiging kunne worde ingetrokken , schijnt raadzaam , onder anderen voor het geval, dat dein den handel gebragte zelfstandigheden later mogten blijken niet overeen te stemmen Biet de ingezonden monsters.

Met betrekking tot art. 19 (de bepaling van het maximum van prijs) heeft de Minister nieuwe deskundigen gehoord en tegen zijn vermoeden hooren verzekeren , dat de wetten, welke den prijs der koopwaren regelen, haren natuurlijken invloed ook op de apothekersrekeningen uitoefenen , dat alzoo bij tarifering het publiek niet winnen maar verliezen zou, ten gevolge waarvan hij zijne bedenkingen voor die verzekering wil doen wijken. Volgens art. 38 behouden zij, die 4 maanden vóór het invoeren der wet als droogisten zijn toegelaten, „de bevoegdheid, die zij bij het invoeren dezer wet hadden.” De bepaling , dat zij geenszins artsenijen bereiden en geene kleinhandelaren in geneesmiddelen zullen zijn , wordt in geenen deele strijdend genoemd met hunne bevoegdheid volgens hunne instructiën. Mccledeellngen. Ingezonden stukken. BEPERKING VAN HET GETAL APOTHEKEN. Inzender dezes gelooft, namens vele ambtgenooten, protest te moeten aanteekenen tegen de uitdrukkingen in het vorig Nr., „dat beperking van het getal apotheken het lievelingsthema uitmaakt van eiken pharmaceut,” „dat zulks de eenige doeltreffende, doortastende en beslissende maatregel zou zijn om den pharmaceutischen stand te verheffen.” Ongelukkiger maatregel is er , mijns inziens , wel niet te bedenken; in Pruissen of andere duitsche Staten, waar het gildewezen nog meer of minder in stand is, moge men er vrede meê hebben, in ons vrije vaderland, waar de lessen eener gezonde staathuishoudkunde meer en meer ingang vinden, moet het denkbeeld van beperking in het uitoefenen van eenig bedrijf niet gevoed worden , en het verwondert mij niet, dat de minister Thor – beoke er zich afkeerig van betoont. Is het aantal apotheken hier en daar klagen de eigenaars over weinig vertier/,- het gevolg_jiyv dat zich minder jongelieden wijden aan| eefi wak , ’t W«lk"'- geen gunstige vooruitzigten aanbiedt , 4»t eeuige winkels