is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, no 16, 14-08-1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij herinneren ons hierbij, hoe ons ook vaak lijnmeel is in handen gekomen, hetwelk bij overgieting met kokend water duidelijk een mostaardreuk openbaarde , en bepaald ongeschikt voor het gebruik was, daar het, als pap aangewend, de huid rood trok. Bereiding van tartras kalico-ferricus in doorschijnende don-

ker granaatroode schubben. Naar het voorschrift van Eoger doet men in eene porseleinen schaal eene verzadigde oplossing van wijnsteenzuur, verhit in het kokende waterbad en voegt allengskens zooveel versch bereid ijzeroxydehydraat bij , als kan opgelost worden. Dan giet men inde vloeistof eene zeer geconcentreerde oplossing van koolzure potassa, zoolang er een merkbaar opbruisen plaats heeft, De vloeistof reagere een weinig alkalisch. Na 12 uren bezinken filtreert men, dampt tot stroopsdikte uit, strijkt de stroop' op eene glazen plaat uit, en droogt bij zachte warmte. Men verkrijgt op deze wijze het ijzerzout in donker granaatroode doorzigtige plaatjes, die zeer_ weinig hygroscopisch , gemakkelijk in water oplosbaar en steeds van dezelfde zamenstelling zijn. Zou een dergelijk voorschrift ook niet uitmuntend zijn voor het bereiden van onze Tinclura tartratis kalico-ferrici? Het praeparaat toch door onze Pharmaoopoea voorgeschreven is niet alleen onstandvastig en van ongelijke zamenstelling , maar ook zeer aan bederf onderhevig. Bezit men een goed bereiden en volkomen oplosbaren ijzer wijnsteen, dan kan men eene hoeveelheid naar willekeur bereiden. Wij komen bij gelegenheid op het onderwerp van de Tinctura tartratis kalico-ferrici, als ook op het Yinum chalybeatum nader terug, dewijl ook met betrekking tot de voorschriften dezer praeparaten in onze Pharmaoopoea opmerkingen te maken zijn. Pillen met nitras argenticus. Om het zilvernitraat onveranderd inde maag te brengen, slaat Yeé als vehiculum de zuivere kiezelaarde voor, die door zuren uit kiezelzure zouten afgescheiden, afgewasschen en gedroogd is. Dr. Hager berigt daarentegen, dat men in Duitschland reeds sinds vele jaren in het algemeen gewoon is metaalzouteu, die ligt ontleding ondergaan , met water en witte klei of witten bolus tot pillen aan te maken, en dat dus dit gewone en gemakkelijk verkrijgbare vehiculum ook voor den nitras argenticus in pillen zeer geschikt is. Condombalsem (Baume de Condom): moschus , amber Van elk 1 deel, lavendel-, terpentijn-,jenever-, kruidnagelolie, petroleum van elk 15 deelen, foelie-, noteluuskaatolie van elk 4 deelen, perubalsem 5 deelen, kamfer , saffraan van elk 2 deelen. Digereer en filtreer. V erscheidenlieden. De antiseptische werking van jodium , gebleken uit zijn vermogen, om, met bloed, melk en eiwit vermengd, deze stoffen gedurende eene maand volkomen te conserveren , en zelfs den voortgang der ontleding te beletten, ls door Duray toegepast tot het aanwenden van jodium kij typheuse koortsen. Het werd door hem gebezigd als drank (| tot 1 grein jodium op 8 oneen gedestilleerd

water, waarin ‘ drachme joodpotasaium is opgeloat en hiervan 3—5 eetlepels per dag gebruikt) of als klisteer (• tot -- grein jodium met 8 grein joodpotassium op 4 oneen water.) Volgens het Jahrbuch der Pharmacie heeft de engelsche offic. v. gez. ter zee Morland-Hocken het volgende nieuwe middel opgegeven tegen de zeeziekte : verdund zoutzuur 8 wigtjes, verdund salpeterzuur 14 wigtjes, blaauwzuur van 3-Jj- 16 droppels, zwavelzure magnesia 34 wigtjes, water 350 wigtjes. Men neme daarvan alle 3 tot 4 uren twee eetlepels vol. Door Dr. Marcet is door middel der dialyse een nieuw onkristalliseerbaar stikstofvrij zuur inde urine gevonden (in 8 liter 4,46 wigtjes) , hetwelk volgens hem waarschijnlijk eene zeer gewigtige physiologische beteekenis heeft, in het bloed aanwezig is, aldaar het chloorsodium ontleedt en chloorwaterstofzuur vrij maakt. Volgens eene mededeeling uitNew-York aan Prof. Wittstein wordt in N. Amerika eene buitengewone hoeveelheid sassafrasolie verbruikt tot het bereiden vaneen mousserenden drank, die onder den naam van sassaparillawater wordt verkocht, en inden zomer als bloedzuiverend middel een ongekenden bijval vindt. De tuiniers te Londen hebben sinds eenigen tijd aangevangen vruchten, die de stempels hunner firma dragen, op de markt te brengen. De teekening wordt door de zon bezorgd. Wanneer men namelijk letters of teekeningen in zwart papier uitsnijdt en dit op een perzik , appel of peer vastkleeft, dan komt het uitgesnedene bij het rijpworden der vrucht met eene donkerder kleur te voorschijn dan de omgeving. De Heer Pelouze heeft aan de Fransche Academie eene nieuwe methode van zeephereiding medegedeeld, door namelijk zwavelsodium te doen inwerken op vetten. Hij heeft bevonden , dat reeds inde koude eene decompositie van het vet door zwavelsodium plaats heeft, terwijl in de warmte 1 aequivalent zwavelsodium 1 aeq. zeep vormt, onder ontwikkeling van zwavelwaterstof. NaS vervangt hier volkomen NaO; de saponifioatie is dezelfde en heeft nog gemakkelijker plaats. Het zwavelsodium is goedkooper dan de soda en kan gemakkelijk bereid worden door zwavelzure soda met poeder van coke te gloeijen. Door C. H. Wood wordt de volgende bereiding opgegeven voor eene oplossing van potassazeep, om het water op zijne hardheid te onderzoeken volgens de methode van Clark (welke hierin bestaat, dat eene zeepoplossing van bepaalde sterkte met het water een schuim geeft). Om deze geschikte zeepoplossing te bereiden, wordt emplastrum plumbi ontleed door koolzure potassa , bij aanwezigheid van wijngeest. Er ontstaat onoplosbaar koolzuur loodoxyde, terwijl de verbinding der vetzuren met de potassa, dus de potassazeep, door dwn wijngeest wordt opgelost. 155 Grein loodpleister en 40 grein koolzure potassa worden met eenige droppels wijngeest zamengewreven, een paar oneen wijngeest bijgevoegd, het residu met wijngeest