is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 27, 04-11-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleine tafelen. Het is eene verbinding van salpeterzuur kwikzilveroxyde met salpeterzuur aethyloxyde , waarin 5 aeq. waterstof door kwikzilveroxyde zijn vervangen. Deze zelfstandigheid verknapt bij sterke verhitting.zonder ontploffing.

Om flesschen met gaslimonade gemakkeljjk te kurken brengt men door middel vaneen trechter met eene lange buis den bicarbonas natricus op den bodem der ledige flesch, en giet dan de noodige hoeveelheid suikerstroop bij, die het bicarbonaat bedekt. Aan den anderen kant wordt eene verzadigde oplossing der benoodigde zouten, zuren enz. bereid, die langzaam langs den wand der flesch wordt ingegoten, zoodat zij door haar minder spec. gewicht niet met den bicarbonas natricus in aanraking komt. Men kurkt de flesch dicht en bevestigt de kurk door middel van bindgaren , draad enz. Dewijl de vloeistoffen zich slechts langzaam vermengen , geschiedt de ontwikkeling van het koolzuur langzaam, zoodat het door het water geabsorbeerd wordt, zonder te veroorzaken, dat de flesch springt. V erscheldenheden. De loeermeter of dusgenaamde baroscoop, door den apotheker Herb te Pulmitz vervaardigd, bestaat uiteen langen volkomen gesloten glazen cilinder , grootendeels gevuld met eene vloeistof bestaande uit 6 gewichtsdeeleu kamfer , L gewichtsdeel gezuiverden salmiak, 1 gewichtsdeel salpeter (potassa-salpeter) met 10 gewichtsdeelen 50 procentigen wijngeest of sterken brandewijn. Men wrijft de ingrediënten zeer fijn en giet tijdens het wrijven langzamerhand den alcohol bij. Men plaatst vervolgens den mortier in warm water, om de oplossing te bevorderen, giet de vloeistof inden cilinder tot 4/6 zijner hoogte , maakt hem dicht met kurk en lak en hangt hem vervolgens inde vrije lucht aan de Noordzijde van het huis. Eene verandering inden toestand der vloeistof zal ander weder aankondigen. Zoo zal bij fraai weder de spiritus helder en zuiver zijn en zullen zich sterke vlokken vast op den bodem leggen. Bij wind stijgt een wolkje van fijne kristallen inde hoogte. Bij veranderlijk weder wordt het bezinksel op den bodem grooter van omvang en het aantal kristallen vermeerdert, terwijl de spiritus rustig blijft; de oppervlakte begint eene schijf te vormen. Bij onweder verheft zich het bezinksel als sneeuwvlokken ; de spiritus wordt troebel en geraakt in beweging. Bij regenachtig weder verschijnt op de oppervlakte van den spiritus eene op ijs gelijkende schijf; de kristallen vermeerderen, het bezinksel verheft zich. Bij storm ontstaan zeer sterke wolken in het glas, op de oppervlakte eene schijf. Bij koude worden de bovenste schijf en de benedenste laag grooter. Bij voortdurenden regen hangen vanuit de bovenste schijf lange naalden af; de benedenste laag vermeerdert tot in het midden vau het glas; de spiritus is helder. Bij aardbeving stijgt het bezinksel geheel in de hoogte en geraakt alles in beweging, Wittstein’s Yierteljahresschrift deelt omtrent de teer*

hing van homoëopathische artsenijmiddelen mede, dat twee plaatsen kinderen uit' snoepzucht eens den geheel ' inbond eener homoëopathisebe huisapotheek, bij eenen dere gelegenheid de globuli uit 20 flessohen hadd( % genuttigd, zonder eenig nadeel te ondervinden. Deze gevallen leveren wel het bewijs op van den o schuldigen aard van homoëopathische medicamenten. L Redactie der Industrieblatter merkt hierbij echter op,d niet alle homoëopathische geneesmiddelen zoo onschadeli; zijn, dewijl de tegenwoordige zienswijze bij vele home opathen zeer veel afwijkt van de oorspronkelijke v:n I Hahnemann. De millioenvoudige veadunningen zijn tol tien- en honderdvoudige gereduceerd, en vele homoëop i then geven vergiftige alcaloïden in even sterke doses als de allopathen. Openlijke correspondentie. Omtrent de vraag van X: -Wat kan de reden zijn , dat aqua lauro»cerasi soms spoedig na de bereiding troebel of liever min of meer opa- , «liseerend wordt? Waarschijnlijk door sporen ammonia in het water »voorkomende, doch wat ontstaat hierbij?” verwijzen wij naar No. 10 1 van dezen Jaargang, alwaar wij als de oorzaak van het troebel wo . den van aqua laurocerasi bij aanwezigheid van ammonia liquida mei ! grond meenden te kunnen aangeven de vorming eéner onoplosbare ver- ! binding van de beuzoylwaterstof met de ammonia , die den naam var. hydrobenzamide draagt. E. M. te A. vermeldt ons , dat hij bij het fijnwrijven van gekristal- . liseerden valerianas chimcus een sterk pnosphoresceeren waarnam en verzoekt ons als vragen op te nemen, of dit eene bekende eigenschap is en waaraan die is toe te schrijven? Advertc ntlën. – In eene voorname Stad der Provincie Znid-Holland wordt in eene Apotheek en uitgebreide zaak in Chemicaliën e ; GEËXAMINEERD JONG MENSCH verlangd, tegen ruim salaris en ouder genot vau inwoning. Met franco brieven onder de letters B. B. gelieve men zich te adresseeren bij den Boekhandelaar H. E VAN ELK, te Dordrecht. In eene Apotheek te Dordrecht word! gevraagd een BEKWAAM BEDIENDE (al of niet geëxamineerd) interne. Adres I franco onder letters S. A. bij den Boekhandelaar J. P. EBVEES te Dordrecht. Chemische en Pharmaceiitische Apparatc voortdurend verkrijgbaar. Prijscouranten worden op franco aanvragen franco toegezondeu. J. C. Th. MAKIIJS. Arnhem. Boekliorstenstraat, Gr. 401. Bij H. A. TJEENK WILLINK te Arnhem en alom verkrijgbaar: HÜBNER’S. Plant en-atlas voor inrigtingen van middelbaar onderwijs , aanstaande geneeskundigen en apothekers , doo. CORSTIAAN DE JONG. 32 Platen, bevattende omstreeks 400 plantsoorten en 2000 figuren met verkl. renden tekst. Prijs f 5.90.— Voor een, in vergelijking met de plaatwerken , uiterst geringen prijs biedt deze ATLAu een uitnemend hulpmiddel aan om het plantenrijk t bestudeeren en zich tot een examen voor te bereiden. Snelpersdruk van H, C. A. Thieme, te Nijmegen. j ■