is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 34, 23-12-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toestelletjes of buisjes in "gebruik zijn , opdat de tanden niet met het staalmiddel in, aanraking komen enz.

Onze lezers verder verwijzende naar het inseraat van het Utrechtsoh dagblad, kunnen wij niet nalaten ons leedwezen te betuigen over deze staalwijnzaak. Het is de eerste schrede op den weg der Pransohe „specialités”, die waarlijk inde pharmaoeutisohe wereld aldaar geene eervolle plaats bekleeden , terwijl de namen der bereiders vaak op de rollen der rechtbanken voorkwamen. Het publiek laat zich maar al te zeer door groote namen verlokken. Hoezeer wordt de eerlijke en nauwgezette apotheker, die geene bijwegen wil inslaan, in zijn bestaan bedreigd, indien geneesheeren aan een speciaal geneesmiddel bij een collega bepaald de voorkeur geven. Waar moet het met de pharmacie heen, indien het voorbeeld navolging vindt en meerdere apothekers zich op de aflevering van het een of ander geneesmiddel in fraaie fleschjes toeleggen en gewillige geneesheeren vinden, om de waarde van hun praeparaat te verheffen ? (Gemelde staalwijn wordt verkocht in .fleschjes van 4 ons a 80 ets.). Wij vernemen , dat de firma Viel en Co. voornemens is overal depots van hun staalwijn te vestigen ; althans sierlijke biljetten , die inde winkels en voor de glazen gehangen zullen worden , moeten reeds gereed zijn. Mogen wij van den goeden geest onzer apothekers verwachten, dat zij die depots weigeren, of van de geneesheeren, dat zij dezen wijn niet onvoorwaardelijk aanbevelen, maar voortgaan aan hunne patiënten de gewone staalpraeparaten voor te schrijven , die zeker niets minder in waarde staan dan de staalwijn van Viel en Co. Wij zonden het van ganscher harte wenschen , indieu onze woorden konden bijdragen, om eene industrie inde geboorte te stuiten, die een gevaarlijk antecedent kan opleveren. De firma Viel en Co meent zeker, en'naar ons gevoelen met grond , gedekt te zijn voor al. 2 van art. 6 der Wet op de uitoefening der artsenijbereidkunst, doordien de samenstelling van hun praeparaat is opgegeven. Wij geven echter in bedenking , of een apotheker, die „betreffende het afleveren van geneesmiddelen” geneesheeren tol het afgeven van attesten uitlokt, en een geneesheer , die dergelijke attesten afgeeft, niet zeer dicht naderen tot het verboden terrein, hetwelk art. 15 der Wet op de uitoefening der artsenijbereidkunst en art. 11 der Wet regelende de uitoefening der geneeskunst bestrijken ? M ulp – apothekers – exam en Door onderscheidene toehoorders zijn ons de volgende punten medegedeeld , bij eenige examens opgeteekend. Natuurkunde. De aard der natuurverschijnsels, de val der lichamen , wet van Mariotte, barometer , dichtheid van kwikzilver , de areometers van Eahrenheit en Nicholson , bepaling van den waterdamp , hygrometer, psychrometer, papiniaansche pot, thermometer , galvanische cellen, galvanometer x thefmomultiplicator , magneet. Anorganische scheikunde. Waterstof, zuurstof, water

(uitvoerig), koolstof (uitvoerig), chloor («y- j voerig), ohlorometer , atoom en , ’ chroom , broom , jood , kwikzilverjodure en\o«d6| waterstofzuur , kiezelzuur, zwavelzuur, gaanzouten , ijzerverbindingen. Organische scheikunde. Isomerie , reeksen , koolhydraten cellulose , schietkatoen , zetmeel, druivensuiker , alcoholen , zuren , aetherische oliën , de werking van zoutzuurgas op de zuurstofvrije aetherische oliën , looizuur, azijnzuur, aldehyden , houtazijn , acetum radicale, organische basen, aniline, galstoflen, indigo en afgeleide stoffen, de werking van anorganische op organische lichamen. , Plantkunde. Cel, weefsel, werkzaamheid der cel, bevruchtiging, bereiding van inuline, bulbus, tuber, rluzoma, ovarium, bloemen en vrucht der coniferen, het stuifmeel der coniferen, papilionaoeën (uitvoerig), cryptogamen . bepaling der familiën van levende planten _ Dierkunde. Arachnoïdea , lepidoptera, de kauwwerktmgen der insecten, ruminantia, cetacea, hirudmes, taema. ■ Belfstofkunde. Kenteekenen der mineralen , kristalvormen , ijzer, kwarts, koper, aluinaarde, aluminium met welk halogeen het inde natuur verbonden voorkomt (kryoliet), de aard van den grond op eemge plaatsen van ons land. .. , Tot de schriftelijke vragen behoorde bijv. deze: „Wat zijn gymnospermen en hoe worden zij van de dicotylen onderscheiden, zoowel in anatomisch als morphologisch opzicht ?” , De Commissie blijkt even als bij het eerste exame van oordeel geweest te zijn, geen compensatie te gebrmken zoodat alleen na een voldoend examen m alle vakken de acte van bevoegdheid werd uitgereikt. Uit hetgeen wij van onderscheidene zijden hebben opgemerkt blijken de eischen meer omvattend te zijn geweest dan bij het eerste examen. Er is daar te Leiden een ernstige waarschuwende vinger opgestoken aan onze studeerende jongelingschap. Van de 28 kandidaten, die zich oorspronkelijk aangemeld hadden, zijn acht geslaagd, terwijl van het overige getal zich vijf hebben teruggetrokken; dus zijn er vijftien afgewezen. , Geen onbevooroordeelde kan den strengen regel misbillijken , waardoor tot grondige en omvangrijke zelfstudie wordt opgeroepen. Alleen op deze wijze kan onze stand worden gereleveerd en zal eenmaal langs den vrijzinnigen weg worden bereikt, wat elders van staatswege is voorgeschreven. , Mededeelingen. litgeitoaden stukken. Wij ontvingen van den heer W, A. Hazeu, apotheker te Schagen, twee monsters gummi asafoetida depurata, hel , een eene donkere massa vaneen geringen reuk naar asafoeti. da, het ander eene lichtgele poedervormig-samengepakte , massa, eenigszins grof op het aanzien , gemakkebjk tot poeder te brengen en vaneen sterken reuk naar asafoetida.