is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 14, 1877-1878, no 25, 21-10-1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42 oenkebk (Tietjerkderadeel) (Friesland). S, H, Kijlstra, pl. h. en vr, m. Leeuwarden 15 Juni en 30 Nov. 1852. oirschot (N.-Brab.) S. H. van Everdingen, m. et a. o. dr. Utrecht 22 Sept. 1858 en 1 Juni 1849. A. J. F. Guljé, m. dr. Groningen 20 April 1853. oisterwijk (N.-Brab.) J. G. A. J. Bolsius, pl. h. en vr. m.’s Hertogenbosch 14 Mei 1858. ïl. H. Ophoff, pl. h. en vr. m. ’s Hertogenbosch 12 Oct. en 10 Mei 1848. oldeboom (Utingeradeel) (Friesland). S. D. Brenning, m. et a. o. dr. Leiden 1 Juni 1865 en 8 Oct. 1866. J. C. Tadema, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 5 Maart en 26 Nov. 1839. oldebboek (Gelderland), G. Krieger, pl. h. en vr. m., h. m. Assen 14 Dec, 1858, Groningen 13 Maart 1858, Assen 18 Maart 1859. OIDEHovEN (Groningen). F. de. Haas, pl. h. en vr. m. Groningen 12 Maart 1836. oldemabkt (Overijsel). J. J. Damsté, m. et a. o. dr. Groningen 20 Juni 1846 en 5 Mei 1847. D, J. Hanzon, pl. h. en vr. m. Leeuwarden 4 Juni en 19 Nov. 1850. OLDENZAAL. B. J„ C. Essiuk, m. dr. en vr. m. Leuven 27 Juli 1851, Utrecht 29 Oct. 1851, Zwolle 4 Maart 1852. H. J. Koek, m. et a. o. dr. Groningen 1 en 4 Juli 1829. olst (Overijsel). A. L. de Grient Dreux, m. et a. o. dr. Groningen 2T Juni 1844 en 15 Eebr. 1845. OMMEN (STAD). A. A. H. Hamer (Rijksapotheek), pl. h. en vr. m, Maastricht 22 Juni 1837 en 2 Mei 1836. A. A. Middendorp, arts 10 Juni 1872. onstwedde (Groningen). H. Smith, pl. h. ra. Groningen 11 Sept. 1846. onstwedder-musselkanaAl (Groningen). E. Pekelaar, pl. h. en vr. in. Groningen 14 Deo. 1844* en 18 Maart 1845. onstwedder-stadskanaal (Groningen). K. M. de Haas, pl. h. en vr. m. Groningen 10 Maart 1838. J. C. Hackeling, m., ch. et a. o. dr. Göttingen 2’ Aug. 1845 en 4 Nov. 1846, Groningen 4 Nov. 1846. ooltgensplaat (Z.-Holland). J. P. Hers, pl. h. en vr. m. Dordrecht 6 April 1827 en 5 Nov. 1828. G. L. van Pernis, pl. h. en vr. m. Dordrecht 2 Oct. en 18 Dec. 1828. J. W. A. Wanrooi), pl. h. en vr. m. Dordrecht 29 Maart 1865. oostburq (Zeeland). H. B. Maal Henrij, pl. h. en vr. m. Middelburg 10 en 12 Jan. 1849. oost- en west-souburg (Zeeland). G. A. Peters, pl. h. en vr. m. Middelburg 12 Nov. en 14 Aug. 1863. J. J. Plagge. oosteebbek (Gelderland), N. S. Koning, ra. dr., h. en vr. m. Jena 22 Juni 1855, Utrecht 3 Maart 1856, Arnhem 19 April en 28 Nov. 1850. G. J. Wienecke, eerv. ontsl. off. van gez. 2de kl. Koninkl. Besl. 29 April 1874. oosteeend (Eennaarderadeél) (Friesland). L. de Vries Pz., pl. h. en vr. in. Leeuwarden 19 Aug. 1851 en 9 Dec. 1851.

Adverfenficn. Iu het Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen te Dordrecht wordt gevraagd een APOTHEKER op eene jaarwedde tot / 700. Sollicitanten worden verzocht zich, onder overlegging van stukken, voor den len November 1877 te wenden lot den SECRETARISRENTMEESTER van het Gesticht. Ten Bosch, firma W. A. VAN HOUTEN te ’s Bosch, vraagt tegen 1 Januari of 1 Februari, een BEDIENDE of LEERLING, IN-of EXTERN en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Een Apothekers-Bediende, P. G., die wegens ziekte bij de laatste examenzitting voor Leerling-Apotheker niet is kunnen opgaan, zoekt PLAATSING, EXTERNE. Adres Letter N., aan de Boekh. WED. ÜIJTTENBROECK, Venlo. ÜHiÜP* ®en mathem. Hulp-Apotheker zoekt PLAATSING in eene der academiesteden, liefst te Amsterdam. Tijd tot studie vereischte. Brieven franco, Letters G. K., aan het Algemeen Advertentie-Bureau van F. KLEEÜWENS k ZOON, te Goes. Een Leerl.-Apoth., oud 20 jaar zoekt eene BETREKKING, waar eenige tijd tot studie bestaat. Brieven franco, onder Letters C. T., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch 23 jaar, geëx. Leerl.-Apoth., goed bekend met receptuur, defectuur en commissiewerk, niet onbekend met de Eransche en Duitsohe talen, zag zich gaarne tegen Januari of Februari GEPLAATST ineen Groothandel als Reiziger of anderzins of ineen drukke Apotheek als le BEDIENDE. Franco brieven worden' ingewacht onder Letters A. R., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch zoekt PLAATSING ineen Apotheek te Amsterdam. Tijd tot studie en goede behandeling zullen boven salaris verkozen worden. Brieven franco, Letters R. N., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch, van goede testamonia voorzien, bekend met vreemde talen als ook Latijn en Grieksch, zag zich gaarne als LEERLING geplaatst ineen Apotheek, INTERN, om in het vak te worden opgeleid, onverschillig waar. Brieven franco, onder Letters L. R., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam.

WED*. G. A. KOOSEBOOM IN MINERALE WATEREN. Amstel 140. Amsterda m. SCHEIKUNDIG ZUIVER CHLOROFORM van 1,492 1,496 Sp. Gew., uit de fabriek van J. P. J. MONHEIM in Aken, wordt door den ondergeteekende afgeleverd a fl. 4,30 per Kilo, a 4,20 bij 5 Kilo, a 4,10 bij 10 Kilo. Apotheker J. H. GUSGENS. te Maastricht. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 130 blaadjes 65 Cts, Goudpapier per boek 75 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier// // ƒ 0,70, gewoon formaat. Gesneden poederpapier per riem Ca 8700 stuks, ƒ 4. Gesneden receptenpapier, zwaar per riem f 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. //Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam. OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, E. 229. Verschenen bij D. B. CENTEN, te Amsterdam: OPWIJRDA’S WERKEN: I. PEOEE EENER EATIONEELE PEIJSBEPALING DEK KECEPTEN, met eene prijslijst der meest gebruikelijke geneesmiddelen. Prijs fr. p.p. . . . f 0,60. 11. VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende in de Eerste en Tweede Uitgave der Phfirmacopoea Neerlandica. Vermeerderd met de ' lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen bij de geneeskundigen, bevoegd tot het afleveren van geneesmiddelen. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van apothekers en apotheekhoudende geneeskundigen. Tweede druk. Prijs / 0,70; fr. p.p. ƒ 0,75. 111. ALGEMEENS EN BIJZONDERE RECEPÏEERKUNST. (Ars formulas medicas praescribendi et praeparandi). Ten dienste van Artsen en Apothekers. In verband gebracht met de Pharmacop. Neerland. Edit. 11. Tweede druk. Prijs ƒ 1,60; fr. p.p. / 1,70.

Verschenen bij D. B. CENTEN te AMSTERDAM: K O B T E INHOUD DER Pharmacopoea Neerlandica Editie ïi. DOOE R. J. OP WIJ R DA. 240 Bladzijden. Prijs f 1.25; franco per post f 1.35. Inde wet van 1 Juni 1865 (Staatsbl. N°. 59), regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van geneeskundige, apotheker, enz. werden door de wet van 8 Juli 1874 (Slaatsbl. N°. 97) wijzigingen gebracht, waartoe bij het geneeskundig examen dat gedeelte behoort, hetwelk op de kennis der geneesmiddelen slaat. Onder ƒ van art. 5 wordt thans genoemd de artsenijmengkunde, waaronder kennis der Nederlandsche Pharmacopoea begrepen is, «voor zoover de zamenstelling der geneesmiddelen betreft." Om zich deze kennis eigen te maken, zonder genoodzaakt te zijn den geheelen mhoud der omvangrijke Pharm. te bestudeeren, hebben wij gemeend een nuttig werk te verrichten met deze beknopte uitgave, waarin enkel de samenstelling en bereiding der geneesmiddelen opgenomen zijn. Behalve hetgeen de Pharm. oplevert, hebben wij er telkens in parenthesi bijgevoegd, welke de hoofdbestanddeelen zijn en op vele plaatsen hunne hoeveelheid. Wij meenen, dat het werkje ook geschikt zal zijn voor gevestigde geneeskundigen, die bij hunne vele werkzaamheden door den grooten omvang der Pharm. worden teruggehouden haar voldoende te loeren kennen en voor hunne praktijk volstaan kunnen met hetgeen hier opgegeven is. De kleine vorm beveelt het voor zakboekje aan. In dien zin meenen we, dat het ook inde apotheek en in het laboratorium zal kunnen dienen. Voorbericht. Snelpeisdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.

H.H. APOTHEKERS! Voor Heeren Apothekers die zich vestigen willen bestaat te ’s Gravenhage gelegenheid om een HUIS TE HUREN voor matigen prijs, in eene zeer bevolkte wijk, waar behoefte aan een Apotheek is. Reflecterende gelieve zich te adresseren met franco brieven, Letters B. L. W., bij den Boekhandelaar W. CARPENTIER, te ’s Hage. APOTHEEK Een civiel Apotheker, thans buiten het vak, vraagt ter overname een welbeklante en nette APOTHEEK met HUIS en TUIN. liefst op een flink dorp of kleine stad bij voorkeur in Gelderland of Overijssel. Franco brieven, met opgaaf der gemiddelden omzet en der receptuur, tevens vermelding van prijs met inbegrip van Huis en Tuin, onder Letters IJ. Z., bij de firma KEMINK & ZOON, te Utrecht. In SEYFFARDT’S BOEKHANDEL voorhanden: SCHLICKUM, wisscnschaftliche Ausbildung der Apothekerlehrlinge. Mit zahlreichen Holzschnitten. ƒ 6.50. ÜNG. HYDRARGYR. Ed. II ƒ 1.20 per k<>. 1/ // fort. //2.10 // // // EMPL. 1/ Ed. II g 1.50 n if g Wijhe. Jb. KLUIN, Apotheker. HANDEL IN Medicinale-, Blanke-, Blankbrumeen Zwarte LEVERTRAAN, IJZERHOUDENDE LEVERTRAAN. GENÜA-01IE, TAFEL-OLIE, ENZ. P. VAN HEIJNSBERGEN, Zaandam. SANTONINE KOEKJES gehalte (0,065 gram) a ƒ 8.50 per mille, te bekomen bij A. J. SORMANI, Zwanenstraat, K 55, te Groningen. NIEUWE GROOTBOEKEN van H.H. Apothekers en Doctoren. Etiketten in verschillende dessins en j grootten voor den Winkelopstal zijn steeds te bekomen bij Enschede. B. B. BLIJDENSTE IN. NB. GROOTBOEKEN gelieve men vooral tijdig en liefst direct te bestellen. Toezending van Modellen geschiedt op aanvrage.