is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze vloeistoffen bellen van zuurstofgas zich aan de wanden hechten en de oplossing langzamerhand gekleurd worden.

Behandelt men versch gepraecipiteerd chinine-hydraat met eene zeer verdunde oplossing van acidum chromicum, onder voorzorg om de kolf die het mengsel bevat steeds in beweging te houden en aanwending eener temperatuur van 60°, zonder die te overschrijden, zoo verdwijnt de chinine langzamerhand en verbindt zich tot ehromas neuter of chromas basieus, naar dat het alcaloïd al dan niet in overmaat is. Niettegenstaande zijn ontledend vermogen voor organische zelfstandigheden kan het acidum chromicum zich alzoo direkt met de alcaloïden verbinden. Deze wijze kan slechts voor die alcaloïden aangenomen worden, die slechts eene enkele verbinding met het acidum chromicum aangaan, zoo als met de cinchonine, ehinidine en strychnine; hier kan men het zuur zonder bezwaar dadelijk aanwenden, in plaats dat men het door dubbele decompositie met bichromas kalicus laat vormen. Dein dit geval bekomen ehromas bevat slechts een weinig zuur in overvloed, waarvan men het gemakkelijk bevrijd dooreen weinig gedestilleerd water. De ehromas chinicus neuter is veel oplosbaarder dan de ehromas basieus. De zamenstelling is C2O Hl2 Az Os, Cr 03, 8 HO. Chromas cinchonicus neuter. Het cinchoninezout kon niet op dezelfde wijze als het chininezout bekomen worden. Wanneer men de sulphas cinchonicus basieus in water oplost en er de oplossing van ehromas kalicus neuter bijvoegt, ontstaat er dadelijk een geel praecipitaat; begint men de kolf waarin het is te verwarmen , dan worden de wanden met eene menigte kleine witte zanderige kristallen bedekt, terwijl een veel grooter gedeelte dezer kristallen op den bodem zich verzamelen. Het vocht wordt daarbij van helder geel oranje geel. Na filtratie geeft het vocht als het uitgedampt is, bij bekoeling den volgenden dag eene zekere hoeveelheid kleine kristallen die straalsgewijze gerangschikt zijn, men heeft dan geen chromas basieus, maar chromas cinchonicus neuter bekomen. Het bleek dat de witte kristallijne

251