is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

chandu haar verhindert deze te gebruiken. Ook deze Tije of Tinco laat nog een overschot terug, dat Sctmsh'ng genoemd en met arak gemengd nogmaals gekaauwd wordt, dat echter slechts door de armsten of door die geene geschiedt, die aan het gebruik van zoodanige opwekkende middelen gewoon, doch niet bij magte zijn eene betere kwaliteit van chandu te koopen. In Arabië heet opium Afiyoon en de opiumkaauwers Afiyoonee; het wordt echter als zoodanig slechts door diegenen gebruikt, die zich slechts sedert korten tijd aan het gebruik van dit opwekkend middel hebben overgegeven en wel tot 3—4 grein in opklimmende dosis, In Egijpte worden zekere zamenstellingen, bestaande uit helleborus, hennep en opium met onderscheidene specerijachtige bijvoegsels het meest gebruikt. Een dezer mengsels heet Magoon-, de fabrijkant of verkooper daarvan Mangoongee; de meest gewone zamenstelling is de Barsch of Berch. Men zegt dat er bereidingen van gemaakt worden, waarvan het gebruik tot zingen opwekt, een ander, die den lust tot praten verwekt, weder een ander die danslustig maakt, nog een ander waardoor opwekkende visioenen ontstaan, en een vijfde die eene sombere werking veroorzaakt. Dergelijke toebereidingen verkoopt men in bijzondere winkels, welke uitsluitend bedwelmende zelfstandigheden bevatten masheshehs genaamd. In Indië wordt het zuivere opium inden vorm van eene waterachtige oplossing of tot pillen gemaakt, gebruikt. Het is aldaar algemeen in gebruik het aan kinderen te geven, welke in hunne vroege jeugd nog opzigt behoeven, die echter de moeder, door arbeid gedwongen, niet bieden kan. In China wordt het opium zoowel gekaauwd, als inden vorm van Tye gerookt. In Bally wordt het met chineesch papier gemengd en met de vezels eener soort van bananen tot stangetjes uitgerold, die ineen stuk uitgeholde bamboes geschoven, aan een einde aangestoken en waarvan de rook ingezogen wordt. Op Java en Sumatra vermengt men het opium soms met

344