is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D uil, lid vau het Departement geworden, zoodat het aantal leden tien is gebleven.

De voorzittersstoel die Me ij link bij zijn heengaan ledig liet, is met moeite weder bezet geworden, waartoe omstandigheden het hare bijbragten. Na het bedanken van sommige wettig gekozen leden, had de Heer M. H. L. Lohse genoegzaam moed en lust om op herhaald en dringend verlangen zich tijdelijk aan het hoofd van het Departement te plaatsen. Als Bestuurders kunnen derhalve door hetzelve worden opgegeven: de Heeren M. H. L. Lohse als Voorzitter en A. S. van de Moer als Secretaris-Thesaurier. De vergaderingen werden geregeld om de maand gehouden en met meer of minder deelneming bijgewoond. Wat de werkzaamheden daarin betreft kan het mededeelen, dat er zich eene meer wetenschappelijke rigting begint te ontwikkelen; het vermeent echter dat de vruchten daarvan te eenvoudig zijn om algemeene bekendmaking te verdienen, Eene zaak evenwel acht het zich verpligt te openbaren, omdat de steller van het vorige verslag in zijnen ijver daarvan melding gemaakt heeft. Zij is deze: bij de hevige koude inde maand Januarij des vorigen jaars, bemerkte eender leden dat zijn oleum olivarum vloeibaar bleef. Dit kwam hem zóó vreemd voor, dat hij daarvan een monster mede nam naar de eerste vergadering, om het gevoelen van de overige leden daaromtrent te weten. De een hield het voor Amandelolie, de ander voor Papaverolie; niemand nam het als Boomolie aan. Om echter meerdere zekerheid te hebben, nam de eigenaar op zich er vergelijkende proeven mede te nemen, die het volgende resultaat hebben opgeleverd. In onderzoek werden genomen : A Boomolie hier ter stede gekocht. B dito uit Holland ontvangen. Iste kwaliteit. C dito dito 2de dito. D Amandelolie. 1. inde kleur dezer oliën was weinig, of geen verschil op te merken.

178