is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spectraal toestel voortbragt, bragten zij er zooveel phosphorus ltl alg gewoonlijk in één luciferskopje vervat is. Het bingedeelte der vlam werd daarop bijna onmiddellijk Schoon smaragd groen gekleurd. Beze vlam werd inden spectraal toestel van Kirchhoff 611 Bunsen geobserveerd en zij zagen links van de iodiumsheep twee prachtige groene strepen, benevens eene derde, "elke een weinig minder zigtbaar tusschen de twee eersten eü die van het iodium geplaatst was.

I1! het waargenomen spectrum, waarvan de schrijvers eene v°°rstelling gaven, bezitten de strepen « en (S ten naasten fyi dezelfde intensiteit; de streep @ is de flaauwste, de streep “ sterkste. Ook hebben zij de vijf groene strepen van ar>utn afgeteekend, omdat twee van deze strepen eene groote °vereenkowis.t met die van den pbospborus bezitten. De strepen Pk § en Ba d corresponderen volmaakt met elkander 611 de strepen Pb « en Ba d zijn alleen door twee verdee- van elkander afgezonderd. ■De schrijvers hebben vele malen deze proeven, zoowel met PeWone als met roode pbospborus herhaald en zijn telkens een overeenkomstig resultaat gekomen, hetzelfde verschijnsel wordt voortgebragt met acidnm phos- en Lypophosphorosum. I4en ziet uit de buitengewone gevoeligheid van deze rea°Pie en de zekere resultaten die zij oplevert, hoedanig deze Methode kan toegepast worden op de opsporing van phos-PWus in vergiftigings gevallen. Dussart zegt {Gompies rendus t. 43p. 1126) dat de bijzondere reuk welke het hydrogenium uit ijzer verkregen bezit, eVfin als de groene kleur van deze vlam, uitsluitend afkom- zijn vaneen gehalte aan pbospborus, doch de schrijvers ebben in het laboratorium te Göttingen daaromtrent opzet-Hjke proeven genomen en gezien, dat deze reuk moet toegeschreven worden aan de vorming vaneen hydro-carburetum. 'Vat de oorzaak van de kleuring der vlam aangaat, zoo ebben ook hunne proeven de zelfde resultaten opgeleverd die van Dus sart.

191