is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheid bedroeg 12 drachmen. Zij werd inde geringste hoeveelheid water opgelost en de oplossing met alcohol vermengd , zoo lang als er nog bij nieuwe toevoeging van alcohol een nieuw praecipitaat ontstond. Dit praecipitaat was zuiver wit, bedroeg minstens % van het verkregen zout en werd als zuivere cldorammonium onderkend.

Het in alcohol opgelost gedeelte van het zout kon door dierlijke kool bijna volkomen ontkleurd worden. Bij verdamping van den alcohol bleef een hygroscopisch zout terug, dat moeijelijk kristalliseerde. In water opgelost, over bijtende kalk gedestilleerd, leverde het eene aanzienlijke hoeveelheid secalin, welke physisch noch chemisch van de propylaminoplossing uit de haringpekel te onderscheiden was. Ook het ruwe ammoniakale destillaat des moederkoorns neemt met den tijd volmaakt denzelfden walgelijken, groote ruimten schielijk vervullenden haringreuk in. De zoutzure secalin-platinchlorid lost nog al in overvloedige hoeveelheid op in kokend water en kristalliseert zeer gemakkelijk in zeer fijne korte zuiltjes van eene goudgele kleur. De zoutzure secalin-palladiumcJdorwur vormt breede vierzijdige zuilen van eene bleek bruinachtig groene kleur. Dit het filtraat vau het resterende der destillatie van het moederkoorn met potaseh en kalk , zonderde Wink 1e r door zoutzuur twee kleurstoffen af, waarvan de eene donker violet, harsachtig, smaakloos, niet oplosbaar in alcohol; de andere helder koffijbruin was, vaneen zwak bitteren smaak, in heeten alcohol gemakkelijk oplosbaar, alcalien volkomen neutraliserende en hiermede amorphe zouten vormende, De donker violette kleurstof liet bij verbranding 6 pCt. ijzeroxyd achter. Wink 1e r vergeleek ze met de bloedkaernatin. Volgens hem zouden ergotin en secalin tot een zout verbonden in het moederkoorn aanwezig zijn. (Winkler 1853.) Lud w i g houdt de beide kleurstoffen echter niet voor edukten, maar voor produkten der inwerking van bijtende potaseh op zekere bestanddeelen des moederkoorns. De resultaten van Winkler hebben aanleiding gegeven tot het uitschrijven van prijsvragen.

290