is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 15, 1878-1879, no 49, 06-04-1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Advertentien. Nederlaaösche Maatschappij TEE BEVORDERING DER PHARMACIE. Opgerichf in 1843. Het Hoofdbestuur noodigt, naar aanleiding van de wijziging der Wet, de Apothekers, gevestigd in plaatsen waar nog geen Departement werd opgericht, met aandrang uit om zich als Algemeene leden, tegen een jaarlijksche contributie van ƒ 3.60, aan te sluiten, opdat genoemde Maatschappij, die bovenal de verzorging van de belangen der Vaderlandsche Pharmacie bedoelt, allengs meer zal zijn en worden de vertegenwoordigster der Nederlandsche Pharmaceuten, Namens het Hoofdbestuur: A. J. Rijk, Voorzitter. Amsterdam. W, Stoedbe, Secretaris. Een Arts wordt uilgenoodigd zich te ar*»? VESTIGEN in eene der voornaamste Provinciesteden, terwijl daaraan verbonden is de praktijk vaneen ziekenfonds. Pranco brieven, onder Letter M., bij den Boekhandelaar A. C. 110LEP, Utrechtschestraat hij de Prinsengracht 88, te Amsterdann Een Medicinae Doctor ten platten *“ • lande, vraagt in zijn Apotheek eene Vrouwelijke BEDIENDE, bekend met de receptuur. Brieven franco, ouder Letters A. X., bij den Boekhandelaar J. B. HUBEE, te Groningen. Met primo Mei a.s. vraagt men INTERN, ineen Apotheek te Amsterdam eenen BEDIENDE of wel lEMAND, in staat de receptuur waar te nemen. Pranco brieven, onder Letters V. M., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen goed salaris wordt bij een bejaard patroon tegen Mei gevraagd een bekwaam BEDIENDE, INTERN. Goede getuigschriften van den laatsten patroon zijn vereischten. Brieven franco, onder Letter K., bij den Boekhandelaar A. PISSCITEE, te Utrecht. Wordt gevraagd tegen medio April 0f i Mei een bevoegd ASSISTENT ineen nette Apotheek, INTERN. Brieven franco, Letters Z. A., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Met 1° Mei of later wordt gevraagd een bekwaam ASSISTENT, P. G., van goede testimonia voorzien, op een salaris van ƒ 500, INTERN, met jaarlijksche verhooging. Adres Letter X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. IjMajSff* Te Amsterdam verlangt men, om da- Gelijk in dienst te treden, EXTERN, lEMAND eenigszins met de receptuur en den handverkoop bekend. Brieven franco, Letters Y. N., aan den Uitgever D, B. GENTEN, te Amsterdam. Dr. Holm, te Hengelo in Overijsel, vraagt zoo spoedig mogelijk eene geëxamineerde LEERLING-APOÏHEKERESSE. Ifllilil*1* Bij den Apotheker (N. W.) W. P. DÜKER te Hilversum, bestaat de gelegenheid tot opleiding voor 1 a 3 AFOTHEKEES-ASSISTENTEN, EXTERNE. Een ongehuwd Apothekers-Bediende O. W., tevens geëxam. Drogist, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk GEPLAATST. Adres Letters G. L,, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Hulp-Apotheker N. W., P. G. zoekt primo Mei PLAATSING in een apotheek te Amsterdam met eenigen vrijen tijd tot studie. Pranco brieven, met opgave van conditiën te adresseeren onder Letters P. Z., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Jongmensch, van goede getnigschriften voorzien, en met alle apotheekwerkzaamheden vertrouwd, zoekt zoo spoedig mogelijk PLAATSING. Brieven onder Letters J. 8., aan den Uitgever D. B. CENTEN, tc Amsterdam.

lemand zoekt PLAATSING in eene n Apotheek te Amsterdam tegen Mei of later. Brieven franco, onder Letter X,, bij den Boekhandelaar P, J. KRAKT, ’s Hage. Te koop gevraagd; HAAXMAN, Tijdschrift voor Pharmacie, en AL de jaargangen van HAAXMAN, Nieuw Tijdschrift voor Pharmacie in Nederland. Aanbiedingen, met opgave van prijs, onder Letter M., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. KS** August-Methode. Dat mijne Methode door edele Mannen der wetenschap zou besproken en beoordeeld worden, dit was mijne hoop en verwachting, en die hoop en verwachting is vervuld. Twee stemmen ten gunste mijner Methode, ééne stem ten gunste mijner slotbepaling (vergoeding voor sterfte), ééne stem ten gunste van mijn Hongaarsche Bloedzuigers door den Wei Ed. Heer Easker, en daar ZEd. nog niet ten gunste van mijne Toestellen kan aanbevelen, zoo gelieve ZEd. de proefmaanden Juni, Juli en Augustus af te wachten, en deze maanden zullen mijne getuigen zijn en zullen ZEd. beter op de hoogte der Toestellen en tegelijkertijd ZEd. in eene gunstiger stemming brengen. Het eerste schot, Wei Ed. Heer Easker! is altijd geen eendvogel, bij alle ondernemingen en vindingen slaagt men niet altijd met de eerste Proef, men moet maar zoo ineens niet den moed verloren geven; het eerste verlies vaneen veldoverste leidt soms bij eene tweede beproeving tot eene schitterende overwinning. UEd. heeft gezien, hoe het mij gegaan is met de glazen plaatjes, die ik bij eene tweede proef verwisseld heb door hoornen plaatjes en toen door de Wei Ed. Heeren Apothekers in Amsterdam voor onverbeterlijk verklaard zijn. Hadt u, Wei Ed. Heer Easker! (ik had het zoo gaarne gewenscht) gereclameerd per brief of briefkaart, even als een geacht Apotheker te Rotterdam en ook uit Alkmaar en Eindhoven, alsmede voor vergoeding van sterfte, ik had UEd. voor die 20 °/0 doode van 100 stuks levende waar van mijne Hongaarsche Bloedzuigers (door UEd. uitmuntend * genoemd) over de post kunnen zenden. UEds. aanmerking over de traagheid der beestjes inde aarde die aanmerking is waar, maar UEd, werpe die beestjes eens in het water, ziet! hoe spoedig die traagheid verandert, dan zwemmen ze als aaltjes; is nu die bovenste kleiaarde wat vast, UEd. werpe dan boven inden Toestel slechts een kopje schoon water, dan is die aarde ineen oogenblik opgelost en zacht. Nog eene aanmerking van UEd. dat de beestjes niet zuiglustig zijn, zie Wei Ed. Heer! daar kan ik best over oordeelen. Ik bedien alle geneeskundige Zieken-inrichtingen te Amsterdam en zet voor Heeren Oogartsen ook Bloedzuigers en zet ze altijd uiteen vol flesohje met water, na ze even van te voren in datzelfde flesohje goed geschud te hebben, en kan ze dan precies zetten, waar Heeren Oogartsen met potlood een teekentje of stipje gemaakt hebben. Wil nu de Wei Ed. Heer Rasker te Deventer nog eens de proef herhalen, zoo ben ik bereid ZEd. versche kleiaarde vermengd met molmaarde te zenden, die blijft veel zachter, want allen Heeren Apothekers, die van Toestellen voorzien zijn, zend ik bij alle bestellingen niets dan molmaarde, en deze molmaarde gelieven HEd. dan door de kleiaarde te vermengen. Vervolg der Toestellen. Toestel 87e Assen, 88e Winschoten, 89e Zierikzee, 90e Leeuwarden, 91e Zwolle, 93e Nieuwediep (de vierde die het zeegat in gaat), 98e Rotterdam, 94e ■ Utrecht, 95e Hooge en Lage Zwaluwe voor een Geneesheer, besteld in commissie door den Wei Ed. Heer Hempenius, Apotheker te Amsterdam, 96e Gemert (N.-Brabant), 97e Lunteren, Geneesheer, 98e dooreen Dametje afgehaald voor Papa’s verjaardag (Apotheker, ik mocht niet weten wie), 99e door een Alkmaarder schipper van huis gehaald. Einde Maart C. AUGUST. Haarlemmerdijk Nieuw N°, 1, Amsterdam. * Van deze uitmuntende Bloedzuigers heb ik met en zonder Toestellen inde maand Maart 2131 stuks verzonden.

APOTHEEK. Te Deventer, waar op eene bevolking van circa twintig duizend inwoners slechts zes apothekers gevestigd zijn, wordt TE KOOP gepresenteerd eene soliede APOTHEEK met TUIN en WERKPLAATS, op eender beste standen, Inclineerenden vervoegen zich per franco brieven, bij den eigenaar A. J. BOSCH. Apothekers en Drogisten. TE KOOP aangeboden, de ruime WINKELOPSÏAND en compleete INVENTARIS eener nette en ruime APOTHEEK met twee mahoniehouten Toonbanken, ijzeren Vijzel, groote Pers, kleinen Destilleerketel, enz., alles soliede en net onderhouden; na keuze ook voorhanden Chemicaliën en Drogerijen enz. Adres Bloemstraat 43, Amsterdam. De nette opstand der Apotheek van ïhs. VAN TRICHT en ZOON te Arnhem, groote Toonbank, Kapel met Vijzels on Mortieren, twee Destilleertoestellen, Pers, Bekkens, 40 Schuifdoozen, enz. is TE KOOP. ÜNG. HYDRARGYR. Ed. II ƒ 3. per KA // u fort. // 3.50 n u EMPL. // Ed. II // 3. „ // Wijhe. Jb. KLUIN, Apotheker. Elastieks Russische Capsules met OL. BICINI, OL. JECORIS ASBLLI en BALS. COPAIVAE VAN ,1. A. H. Rijke in doosjes van 8 en 13 Capsules levert de ondergeteekende op zeer voordeelige voorwaarden J. A. 11. RIJKE. Apotheker, Eindhoven. TWENTSCHE STEENDRUKKERIJ ENSCHEDE. Specialiteit in Apothekers & Doctors Etiketten, Plaksignaturen, Poeder papier, Grootbocken, enz. enz.

22 g cc i UJ ï öi SS2 .|-S ° “ Is I -ë w "j!s|| S “ö! 'o rë y o co ea S SL “ z ca S | <5 „ Si dt S «H M ü s Z “ 31 S iIB 9 | eH t S r? Q §■ rS§ « < o ÏSJ 5 ca pi -s § SS | e ÉÉ Si CO CD Ö UI CD CO

STOOMFABRIEK VAN : Engolsctie, Hoiandsctie PepnÉ, || Jujubes, etc, , I Qerard Bensdorp Jr. 67. Warmoesstraat. 67. AMSTERDAM. JMOUTONiZONEN BLIJVEN VOORTDUREND VERKOOPEN \ Acidmn Salicylie., Acet. Morph., Bromkalium, Cliinetum, Extr. opii, Hydrochl. Morph., lodkalium, Opium, Pulvis opii, Salicyl. natric. Sulph. chin. en alle chininzouten. Zij verkoopea van andere artikelen uit, wat nog voorhanden is, en wachten daarop gaarne aanbiedingen in. j Medicijnglas (Fransch model Rondbor. ** sten), dartonnen en Spanen Doozen, Bindgaren, Bladzilver, Mortieren, Maten (in glas en saniteitsgoed), Uitdampschalen, Gewichten, Balansen (geldig na 1 Januari 1880) zijn steeds, benevens alle verdere Apotheekbenoodigdheden, tegen zeer billijke prijzen verkrijgbaar in liet Magazijn van Hendriks & van Steenbergen. Warmoesstraat 152. Amsterdam. Wed. G. A. ROOSEBOOM. TN MINERALE WATEREN. Binnen-Amstel 140. AMSTERDAM.

Ferge & Lembeck. Imsterdam. Damrak 80. MARÜFACTDÜR EN MAGAZIJN VAN ALLE Pharmaceutisclic, Chemische, Physische Apparaten, Gereedschappen etc. etc.

Pleister-Strijkmachines met verwarmingstoestel, Balansen, Gewichten, Tinctuurpersen, Loupen Inhalatietoestellen, Destilleer-Apparafen, etc. etc. Alle Apotlieekbenoodigdheden tot billijkste prijzen.

BECKER’S SONS. – Westzeedijk \ . 43, 4s, 47, en 49. KOTTERDiM.

BECKER’S SONS nieuwe PHARMACEUTISCHE BALANS, zoo als door hen gefabriceerd voor de Model-Apotheek der Universiteit te Amsterdam. Balans voor 100 gram gevoelig voor 5 Mg. f 19, n // 250, // // // 10 // h 31. // // 500 // // n 15 // « 34.50 « // 1000 n // // 30 // h 27.— Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.