Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarmede is echter patiënte nog niet genezen. Wel urineert zij spontaan dagelijks ongeveer een liter, heeft geen klachten meer van blaas of rectum, kan ook loopen zonder bezwaar, maar zij heeft nog een urinefistel inde rechterzij, die, zooals een Röntgen-foto leert, het gevolg is vaneen grooten steen, die den rechter ureter afsluit. Bovendien zit, zooals de Röntgen-foto aanwijst, het linker nierbekken vol calculi, zoodat zeker nog meerdere operaties noodig zullen zijn, vóórdat patiënte inderdaad als genezen zal kunnen worden ontslagen. De buitengewoon sterke neiging tot niersteenvorming was hier een zeer moeilijke complicatie, bij den toch reeds zoo ernstigen toestand, waarin patiënte door de schaambeensnede was gekomen. Hoe inde toekomst haar bekken zich zal gedragen, zullen wij moeten afwachten, aangezien het ingeplante beenstuk neiging vertoont tot resorptie. Spreker wijst er op, dat de ernstige beschadigingen, als de rectaalfistel, de blaasfistel, de necrose van het os pubis in hoofdzaak het gevolg zijn van de zware infectie, waardoor bij de baring min of meer gekneusde weefsels necrotisch zijn geworden. Het spreekt van zelf, dat o.a. de rectaalfistel niet het rechtstreeksche gevolg is van de hebosteotornie en de daardoor ontstane verwonding. Bij opneming was de vrouw reeds geïnfecteerd, en al was de temperatuur toen nog niet hoog, toont toch het ziekteverloop, dat een infectie met sterk virulente microben in het spelwas. Ware er bij deze patiënte dan ook ineen of anderen vorm keizersnede gedaan, dan is het uiterst waarschijnlijk, dat zij reeds den tweeden of derden dag aan haar sepsis zou zijn te gronde gegaan. Al is spreker over dit geval dan ook alles behalve tevreden en al toont het, dat de hebosteotomie tot ernstige verwikkelingen kan leiden, dan versterkt het hem toch in zijn meening, dat de schaambeensnede als middel om de perforatie van het levende kind te ontgaan, te verkiezen is boven de keizersnede, de transperitoneale cervicale, zoowel als de extraperitoneale. De sterke neiging tot niersteenvorming moet toegeschreven worden aan infectie van het pyelium van de blaas uit. Wel is waar hangt deze cystitis weer met de schaambeensnede en de fistelvorming samen, doch het ware onbillijk, dat op de debetzijde der hebosteotomie te boeken. Muller: Pubiotomie bij een vernauwd bekken bij een primipara is gevaarlijk voor de vrouw. Men moet deze operatie alleen verrichten boven een bepaalden graad van vernauwing. Spr. pleit voor de extraperitoneale keizersnede, zooals deze door Prof. Kouwer vele malen in deze vergadering is uiteengezet, in deze gevallen van vrij sterk vernauwde bekkens bij eerstbarenden.

246

Sluiten