is toegevoegd aan je favorieten.

Het Noorden in woord en beeld, 1947, no 9, 12-04-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door de oorlogshandelingen — en wat de Duitschers ervoor door lieten gaan, werd 8% van onzen vruchtbaarsten bouwgrond onder water gezet. Z,oo u as het bij de bevrijding, maar aan de droogmaking

werd snel en zonder veel ambtenarij begonnen. In ruim vier maanden tijds was de uitgestrekte Wieringermeerpolder weer droog en wie het beeld van Mei 1945 vergelijkt met dat van thans (zie onze

toto s) ziet, dat hier ontzaglijk veel u erk is verricht. Zoo is het ook op Walcheren en in andere gebieden, die twee jaar geleden geïnundeerd lagen.

TWEE JAAR VRIJHEID

ui-

Twee foto's: klokken worden geroofd en klokken keeren terug. Deze bronzen dingen, die half stof en half geest zijn, kunnen dienen als een symbool van het geestelijk leven. Twee jaar geleden was hiervan door de Duitschers ontzaglijk veel geschonden en buiten werking gesteld.

Thans is ook in dit opzicht een aanmerkelijk herstel doorgewerkt. Kerkelijk leven, vak-organisaties, jeugdbeweging, kunstmanifestaties, onderwijs, dat alles kan zich weer vrij en ruim ontplooien.

1945' - 1947

Toen in Mei 1945 Amerikaansche medische deskundigen een onderzoek instelden in de westelijke provincies van ons land, constateerden zij, dat 200.000 menschen in ernstige mate aan honger-oedeem leden. Vele duizenden waren er reeds aan gestorven. In twee jaar tijds is veel veranderd.

Door goede voeding is het Nederlandsche volk weer gezond geworden. Het sterftecijfer is weer even laag als voor den oorlog, de sterfte aan t.b.c, is tot vrijwel normale cijfers teruggedrongen. Nu mogen wij pruttelen omdat het koffierantsoen wordt verminderd...

In Mei 1945 bestond er in ons land een woningtekort van ongeveer 300.000 stuks. Nu — twee jaar later — is dit cijfer nog hooger, want de wederopbouw in dit opzicht vordert traag. Wanneer

75.000 woningen per jaar worden gebouwd zal het nog een jaar of tien duren, vooraleer de situatie op woning-gebied weer normaal kan worden genoemd. Toch begint thans allerwege het

bouwen van nieuwe huizen, nadat allerlei voorbereidend werk is verricht. Ondanks alles gaan wij ook in dit opzicht vooruit!