is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1890, 01-01-1890

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zich bij antwoord heeft bereid verklaard rekening en verantwoording te doen, zijne bij antwoord subsidiair aangevoerde bewering dat er in casu noch beheer noch administratie gevoerd is, als in strijd met zijne houding en met de acte van volmacht den lOdeii September 1886 door den te Makasser resideerenden notaris Hultman verleden, kan worden gepasseerd en de vordering als op de wet gegrond behoort te worden toegewezen;

Gelet op artt. 580 sub lle, 583, 584, 764, 765 en 766 zoomede art. 53 B. Rv.;

Rechtdoende in hooger beroep,

Ontvangt het appel;

Vernietigt het door den raad van justitie te Makasser tusschen partijen gewezen vonnis, waarvan appel;

"Wijst oorspronkelijk eischer zijne vordering toe;

Veroordeelt den gedaagde om binnen den tijd van 14 dagen na de beteekening van dit arrest, ten overstaan van eenen daartoe door den raad van justitie te Makasser te benoemen Rechtercommissaris, te doen rekening en verantwoording van het beheer en de administratie door hem in zijne hoedanigheid van lasthebber over de goederen van eischer gevoerd en gehouden, ten einde, des noods na debat, te geraken tot bepaling van het saldo van rekening;

Verstaat dat, zoo de gedaagde in gebreke mocht blijven om op den door voornoemden Rechter-Commissaris vast te stellen dag te verschijnen of behoorlijke rekening te doen, hij daartoe zal kunnen worden genoodzaakt door inbeslagneming zijner goederen tot een bedrag van _ƒ 5000 en bij lijfsdwang;

Veroordeelt den gedaagde tot afgifte van zoodanige som als bij het sluiten der rekening den eischer zal blijken toetekomen met de wettelijke renten ad 6 procent 's jaars van den dag der dagvaarding af tot aan de volle voldoening toe;

Veroordeelt den gedaagde in de kosten der beide instantiën.

Zitting van 31 Juli 1890.

Voorzitter: als voren.

Waarde der overwegingen van een interlocutoir vonnis.—