is toegevoegd aan uw favorieten.

Het regt in Nederlandsch-Indië; regtskundig tijdschrift, 1893, 01-01-1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van oordeel zijnde, dat appellant met het vonnis a quo, voor zoover daarvan is geappelleerd, niet is bezwaard, heeft geconcludeerd tot te nietdoening van het appel, bekrachtiging van gemeld vonnis en veroordeeling van den appellant in de kosten der appellatoire instantie;

O. dat appellai t bij conclusie van eisch incidenteel in appel heeft verzocht om hem, alvorens ten principale uitspraak te doen, toe te laten door getuigen te bewijzen: „dat de hem door geïntimeerde ingevolge zijne bestelling van 11 April 1890, nader aangevuld en gepraeciseerd bij missive van den 18den dierzelfde maand, geleverde ventilator niet was een ventilator van het systeem Blackmann en bovendien was ondoelmatig en onbruikbaar, immers niet heeft voldaan aan de zeer matige eischen, welke aan een zoodanig toestel in billijkheid mogen worden gesteld," met veroordeeling van de geintimeerde ingeval van tegenspraak in de kosten van het incident en anders met reserve van kosten;

O. dat geintimeerde zich tegen dat verhoor heeft verzet op grond dat appellant zich in geen geval meer op niet gedane of niet behoorlijke levering kan beroepen;

O. dat ten dienenden dage partijen de zaak hebben bepleit, waarna de nederlegging der stukken ter tafel is gelast en de uitspraak bepaald op heden;

Ten aanzien van het recht:

O. dat partijen zich hebben nedergelegd bij de beslissing van den eersten rechter, dat blijkens de beide in rechten overgelegde brieven van appellant, gedagteekend Pasoeroean 11 April 1890 en Tosari 18 April 1890, in verband met de factuur van Herman Salomonson, als vertegenwoordiger van geintimeerde, ddo. 12 September 1890, door appellant is besteld een ventilator van het systeem Blackman en de levering daarvan door geintimeerde is aangenomen;

O. dat appellant echler volhoudt, dat geintimeerde hare verplichting niet is nagekomen en zich thans beklaagt over de beslissing van den eersten rechter, dat waar in elk geval een ventilator is geleverd, in ontvangst genomen, in gebruik gesteld en nog steeds in gebruik is, het niet aangaat eerst een jaar