is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid in liefde; een godgeleerd tijdschrift voor beschaafde christenen, 1842, 01-01-1842

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jezus nu wel tot de oorspronkelijke vraag tcrugkecren en daarop nu onverholen antwoorden, dat »wie zijne vrouw verliet anders dan om hoererij en eene andere trouwde, overspel hedreef, gelijk ook hij, die de verlatene trouwde, zich daaraan schuldig maakte" (9).

Zulk eene vrouw, op overspel betrapt, wordt daar door de Schriftgeleerden en Phariseën tot jezus gebragt. Zij zeggen: » Mozes heeft ons in de wet geboden , dat de zoodanigen gesteenigd moeten worden. Gij dan, vvat zegt Gij?" Zijne vyanden meenen reeds .zeker -van hunne zaak te zijn en jezus door elk antwoord ten val te brengen. Stemt Hij tegen de handhaving der wet, het zal als eene strafbare verhelling boven het gezag van mozes worden aangemerkt, stemt Hij er voor, men zal Hem aanklagen bij de burgerlijke Overheid, als zich bemoeijende met hare zaken en Hem tevens als een onbarmhartige gehaat maken bij het volk. Jezus ontwijkt daarom een stellig antwoord, maar schrijft met den vinger op den grond. Dat had een wenk voor de Schriftgeleerden kunnen zijn, waaruit zij, zonder Hem daarop te kunnen vervolgen , zijn gevoelen konden opmaken. Bij hunnen Profeet jeremia beteekende toch in de aarde geschreven te worden zooveel als uitgewischt, uitgedelgd te worden (1). Doch zij blijven Hem vragen, en nu zal het waarheid- en schuldgevoel, waarvoor hun valsch en onbarmhartig hart nog vatbaar is, de zaak tot een einde maken. Hij grypt hun daarom in het geweten, door te zeg-

(0) Matth. XIX: 3—9. Mare. X: 2—9

(1) Jer. XVII: 13.