Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader zelfs dc «oorden in den mond: »Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe." De Heer wil alleen de Phariseën doen beseffen , dat ook zelfs bij hun vertrouwen en hunnen roem op hunne volmaakte regtvaardigheid naar de wet, hartelijke blijdschap over eenen zondaar, een' medemensch, eenen broeder, die zich bekeerde, hun hart moest bezielen, en juist langs dezen weg wil Hij hen, door hunne regtvaardigheid aan te nemen, hunne biltere liefdeloosheid lot hunne beschaming, verootmoediging en bekeering doen gevoelen (4).

Op weg naar Jeruzalem wordt jeztjs door iemand in naam ook van anderen aangesproken met de vraag: » Heer! zijn het maar weinigen, die zalig worden ? Zulke vragers, die er ten allen tijde waren, treft men gewoonlijk aan onder dezulken, die zich liever met bespiegeling dan met beoefening bezig houden, van zich zelve af en op anderen zien, in het algemeen liefst de uitspraak hooren: »Weinigen zalig;' maar ten aanzien van zich zelve iu een' toestand van gevaarlijke gerustheid verkeeren en voor zich zelve den strijd der zelfsverloochening niet willen doorstaan, om den weg naar het hemelrijk te betreden , maar in de plaats daarvan valsche gronden van geruststelling zoeken in uitwendige voorregten of inwendige bevindingen, Tol de zoodanigen schijnen ook deze vragers tc behooren. En wat antwoordt jezus hun? Zal Hij aanstonds zeggen, wat Hij zeggen kon en ook in het vervolg zijner rede zeide, dat velen zalig zouden worden? Maar dan was Hij met hen in strijd, zonder dat zij waren geholpen.

(4) Lup. XV.

Sluiten