is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleg en beroep; maandblad voor beroepskeuze, jrg 3, 1927, 01-03-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN BEPERKT BEROEPSONDERZOEK.

I

Het Centraal Zielkundig Beroepskantoor afdeeling van het R. K. Werkliedenverbond in Nederland, stelde een onderzoek in naar de eischen aan verschillende beroepen gesteld.

Het deed dit op beperkte schaal en tevens aan de hand van een zoo beknopt mogelijk gehouden vragenlijst.

In de Nederlandsche literatuur wordt bijzonder weinig materiaal gevonden, dat aanwijzingen geeft betreffende de beroepseischen.

De leidraden van van Mameren, van Anna Polak zijn wel de meest bekende, doch deze geven slechts de studiemogelijkheden om tot een bepaald beroep te geraken.

Over de voorwaarden tot uitoefening dier beroepen geven zij geen inzicht.

In het buitenland is reeds veelsoortig materiaal op dit terrein verzameld en gepubliceerd. Alhoewel de uitkomsten dezer beperkte

VRAGEN.

Beroep:

1. Beschrijving van de beroepshandelingen :

2. Maakt één persoon een onderdeel of het geheele product ?

3. Welke materialen worden gebruikt ?

4. Welke werktuigen (ev. machines) worden gebruikt ?

5. Welk(e) product(en) wordt(en) gemaakt ?

Soort van den arbeid :

6. Hoofdarbeid, handarbeid, gebruik van het geheele lichaam of van enkele deelen.

Omgeving:

rondvraag in 't geheel geen aanspraak willen maken op volledigheid, zullen wij achtereenvolgens toch verschillende dezer publiceeren, wijl de behoefte zeer sterk wordt gevoeld en wij de overtuiging hebben, dat de practici er zeer zeker hun voordeel mede zullen weten te doen.

Op de eerste plaats spreken wij onze erkentelijkheid uit tegenover allen, die ons bij het verschaffen van dit materiaal van dienst waren.

Onder het gemaakte voorbehoud gaan wij tot publicatie over. Aangezien de hierbij gebruikte vragenlijst ook anderen van dienst zal kunnen zijn, laten wij deze hieronder onverkort volgen.

Deze vragenlijst is die, welke door het Gem. Bureau te Utrecht wordt gebezigd en uit verschillende reeds bestaande lijsten werd samengevoegd, met eenige ondergeschikte wijzigingen onzerzijds.

ANTWOORDEN.

x. 2.

3-

4-

56.