is toegevoegd aan je favorieten.

Landbouwkundig tijdschrift; maandblad van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap, jrg 50, 1938, no 609-610, 1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De meesten \an l zullen waarschijnlijk wel eens een zelfde opmerking geuit hebben. Die opmerking is; „men kan niet alles lezen.” Dat is zonder twijfel waar. Het agr. p.-w. moet zoodanige rol vervullen, dat de inhoud van alles wat waard is te worden gelezen terecht komt bij degenen, die het gebruiken moeten. Als het zoo met geoiganiseerd is, georganiseerd door de menschen, die er deel aan hebben, vervult het zijn rol onvoldoende. In het ie deel gaf ik als doel den producent, den boer. Meer dan ooit te voren, yoorzoover in ons land een rendabele landbouw mogehjk kan zijn, is het agr. p.-w. inden tegenwoordigen en komenden tijd onmisbaar voor de verbetering der techniek der afzonderlijke producenten. Als het niet zoo georganiseerd is, «e--orgamseerd door de menschen, die er deel aan hebben, dat het (Tok daaraan tegemoet komt, dan vervult het zijn rol onvoldoende. Sinds vele jaren bestaat in ons land het voorlichtend proces, dat bedoelt de agr. techniek te verbeteren. Verbeteringen; zoo groot mogehjk, dus zoo ver mogelijk opgevoerd, en zoo breed mogelijk dus zoo veel mogehjk boeren omvattend. Bedoeld proces steunt op de voorlichtingsdiensten, en op vakbladen, en als wij op de jaren terug zien, is er zonder eenigen twij fel goed werk te constateeren, technische vooruitgang, en ook is te constateeren, dat het niet gemakkehjk is snelle vorderingen te maken, en alles te bereiken. Achter dezen vóórlichtenden vorm van organisatie, die als een langzame stroom vooruitstuwt, vloeit een andere stroom: het publicatie-wezen, dat er is om het materiaal te brengen bij de menschen, die er mede werken. Zonder publicatie-wezen zou de eerste stroom niet in beweging zijn. Ook die eerste voorlichtende stroom heeft weerstanden; o.a. bij den boer, die langzaam reageert, maar daarvoor is het publicatiewezen met direct verantwoordelijk. Het levert de middelen om, in het belang van de agr. groep, de technische paraatheid op te voeren. Maar er mogen geen weerstanden zitten, omdat die er niet behoeven te zijn. De voorlichtende stroom moge dan alleen in langzame beweging kunnen zijn, omdat die de massa der boeren vooruit moet stuwen. De stroom, die door het p.-w. gaat, mag geen langzame beweging zijn. Die beweging stuwt ook de voorlichting naar haar doel. Die beweging in het p.-w. moet kwalitatief van hoog gehalte zijn. Het p.-w. mag niet stroef, niet slordig functioneeren. Het mag niet langzaam, het mag niet onvolledig functioneeren. Het moet zich aanpassen aan de omstandigheden; kind van zijn tijd zijn, en consekwent zijn eens begonnen ontwikkeling verder ontplooien. Het zijn die omstandigheden, die zijn noodzakelijke afsluitende organisatie bepalen. Ofschoon ik die omstandigheden genoemd heb, wil ik ze kort herhalen: i- Alleen met groote moeite kan inden regel, inden tegenwoordigen tijd, de afgestudeerde bij houden, wat inde wetenschappelijke afdeeling geproduceerd wordt. 2. Alleen met de grootste moeite zal de boer, thans en inde toekomst, de concurrentie het hoofd kunnen bieden, als hij niet beschikt over de beste voorlichting tot de beste techniek, , u 6 e’sc^iell, omlor zulke omstandigheden, in zoodanigen tijd, te s ellen aan het agr. p.-w. zijn zoo hoog, dat men met recht kan

221